26.2.2018 - 9.3.2018, 5.r.

23 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovu část a koncovku.

Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.

Tvoří vlastní literární text na dané téma.
skupiny bě, pě, vě, mě

Poezie.

Tvořivé činnosti s literárním textem.
Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk
Jednoduše sdělí základní informace o sobě, škole, rodině a svém způsobu života.
Odpoví na jednoduché otázky týkající se rodiny, školy, volného času.
Představení, sdělení věku, bydliště, co má, umí, dělá, vlastní za použití slovních spojení.
Tvorba rozhovorů, otázky v přítomném čase.
Srovnávací test.
Osobnostní a sociální výchova.
Člověk a jeho svět
Porovnává na základně pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Třídění organismů do skupin
Národní obrození
Opakování přizpůsobení organismů typu krajiny
Informační a komunikační technologie
Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty. Dodržuje zásady bezpečnosti na internetu. Pracuje s obrázkem v grafickém editoru. Bezpečnost na internetu. Ovládání programu Comic life.
Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku.
Porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel.
Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce
Části celku, zápis zlomku
Porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se shodným jmenovatelem.
Konstrukce podle zápisu včetně jeho vytvoření - trojúhelníku, čtverce, obdélníku.
Kultura ducha a těla
Rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové i zřetelné harmonické změny.
při tvorbě výtvarných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy. (Mediální výchova, interpretace vztahu mediálního sdělení a reality - rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem.)
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka. (Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy.)
výrazové hudební prostředky (rytmus, melodie a její pohyb - vzestupná a sestupná, dynamika, takt, tempo) a jejich změny.
Výtvarné vyjádření jako nositel obsahu, významu a sdělení.
Atletická průprava, gymnastická průprava, doplňkové sporty
pozorování pohybových činností spolužáků