26.2.2018 - 9.3.2018, 6.r.

23 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo.
přívlastek, předmět


antické báje

řecké báje a pověsti
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům.
Popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět.
Slovní zásoba k popisu zeměpisných údajů.
V učebnici úvod do lekce 3/A.
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.


Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví

antické Řecko - Théby, Alexandr Makedonský
typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné)
PT: Výchova demokratického občana – základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita.
Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady.

Posoudí na přiměřené úrovni pohyby a dynamiku růstu pohybů lidské populace na světě.

protiprávní jednání, jeho postihglobální společenské, politické a hospodářské procesy
Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát - odpovědnost jedince za své činy a postoje.
Informační a komunikační technologie
Vytvoří jednoduchou aplikace v programovacím jazyku SCRATCH. Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru - tvoří komplexní práci. Základní programování v jazyce SCRATCH. Tvorba referátu an zadané známé téma.
Člověk a svět práce
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost. samostatná práce na výrobku dle zadání
dodržování technologických postupů
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.

Zná základní fyzikální jednotky a jejich převody.
početní operace s desetinnými čísly

převody jednotek (včetně času)
Svět přírody
Rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. Rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (ptáci)
Estetická výchova
Porovnává na konkrétních příkladech různé způsoby výtvarného vyjádření.


Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
různé způsoby výtvarného zpracování stejného námětu či tématu


vztah hudby, výtvarného a dalších druhů umění
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti Gymnastika, moderní gymnastika, estetická cvičení s hudbou

Doplňkové sporty