26.2.2018 - 9.3.2018, 7.r.

21 . 9 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry české literatury od počátku 15. století do konce středověku.

Uvádí základní literární směry světové literatury středověkého období a jejich významné představitele.

Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích.

Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.
přehled významných literárních děl středověkého období; tvorba a odkaz Jana Husa

vyhledávání v el. katalogu Městské knihovny


řízená diskuse, dialog, použití vhodných komunikačních prostředků vzhledem k záměru mluvčího a kom. situaci
+ průběžné procvičování větných členů a grafického rozboru VJ
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text).
Porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text).
Opakování frází "will" a "going to" k vyjádření dějů v budoucnosti.
Závěr lekce 2 v učebnici.
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Psaní slov, slovních spojení a vět na dané téma.
Sestavování krátkých písemných sdělení, pozdravů, poděkování, dotazů či vzkazů.
Opakovací test-roční období, měsíce, dny v týdnu, denní doby.
Určování času-hodiny.
Skloňování podstatných jmen ve třetím pádě.
Téma: Die Wettervorhersage.
Španělský jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. používání základních zdvořilostních obratů; poskytnutí konkrétních informací. Sloveso IR - procvičování. Rozhovory na probraná témata. Entrevista - práce s články v časopise Qué tal.
Člověk a společnost
Vysvětlí, co jsou mezinárodní aliance (NATO, EU, V4, G8, OSN a pod.) uvede rozdíly mezi sektorovým a odvětvovým hospodářstvím. eu, nato, vč, g8
Informační a komunikační technologie
Pracuje s obrázkem v grafickém editoru Základy práce ve photoshopu.
Člověk a svět práce
Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci.
tvorba jednoduchých konstrukčních prvků ze stavebnic


zásady bezpečnosti
Matematicko fyzikální základ
Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici.

Využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích.

Tlaková síl


2. a 3. Newtonův zákon
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Třídí a zařadí organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (bezobratlí - měkkýši, členovci)

systém živočichů

rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (bezobratlí - měkkýši, členovci)

etologie a ekologie živočichů


přizpůsobení organismů podmínkám prostředí (bezobratlí - měkkýši, členovci)

význam živočichů
Přírodopis 6 - str. 61-62, 66-69
Měkkýši - hlavonožci
Členovci - pavoukovci
Estetická výchova
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
reprodukce zpěvu a jednoduchého doprovodu


zpěv ve skupině


vlastní výtvarná tvorba
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-gymnastika, estetické cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, moderní gymnastika.

gymnastická průpravná cvičení, cvičení s hudbou, se stuhami, s obručemi