26.2.2018 - 9.3.2018, 8.r.

19 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.


- skladba souvětí, významové vztahy mezi větnými částmi, věta hlavní a vedlejší, souřadnost a podřadnost, typy vedlejších vět, graf souvětí
- referát (výklad)

- romantismus základní teze (propojení s hudbou, malířstvím a architekturou)
větné poměry, práce s pracovním listem - opakovací test na interpunkci + větné poměry 5.3.
- kratší volné psaní, prezentace referátů

- Frankenstein - téma umělé inteligence
-historický román (Dumas, Scott)
opakovací test 7.3. , počátek národního obrození
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa, věci ze svého každodenního života.
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Osobnostní a sociální výchova, potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Rozumí příkazům, zákazům, varováním, odpoví písemně na dotaz či žádost.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a přátel.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Test na téma Orientierung in der Stadt+modální slovesa
Opakování modálních sloves.
Práce s texty na základě poslechových cvičení.
Tvorba rozhovorů na popis cesty.
Španělský jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři

En el hotel


En mi casa


Mi seňas
- ubytování, jak vypadá pokoj, objednávka pokoje

- prohlídka bytu, předložky, nábytek
test hay a estar + předložky

- adresa, tvorba vizitky
Poslechová cvičení- doplnění informací.
Příslovce místa ahí, allí, aquí
Člověk a společnost
Porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů.
(PT: Etnický původ – rovnocennost etnických skupin, kořeny civilizací, osobní a společenská identita.
- Dokončení tématu Národní obrození (spor o rukopisy, vlastenecké spolky)
- Romantismus a Biedermeier
- Průmyslová revoluce v českých zemích
Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry a přírodní zdroje České republiky v evropském a světovém kontextu.
Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání.
- přírodní poměry České republiky
- malý a velký státní znak, státní vlajka, pečeť, hymna, prezidentská standarta, státní barvy
Člověk a svět práce
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.
Matematicko fyzikální základ
Užívá metrické vlastnosti rovinných útvarů při řešení úloh a praktických problémů.

Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů.
Pythagorova věta, významné vlastnosti geometrických útvarů


trojúhelník, čtyřúhelník, kruh, kružnice
Svět přírody
Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti.

Porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy.

Rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě.

Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty s použitím určovacích pomůcek.

Aplikuje praktické metody poznávání přírody.

Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.
vlastnosti a použití vybraných prvků skupiny a periody v periodické soustavě prvků

složení, vlastnosti půdy, půdotvorní činitelé

půdní druhy, půdní typy; hospodářský význam půd

vznik, vlastnosti, třídění a praktické využití vybraných nerostů, krystalizacePT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství.
Estetická výchova
ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období.

porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
základní výtvarné techniky ve spojení s tématy aktuální výuky

prezentace hudebních skupin a interpretů, charakteristika hud. žánrů, reflexe hudebního poslechu
Tělesná výchova
Z různých způsobů chování lidí vyvozuje osobní zodpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech.

Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.
zdravý životní stylodbíjená
doplňkové sporty


sebehodnocení v dané pohybové činnosti
Osobnostní a sociální výchova -morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika.

Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.