26.2.2018 - 9.3.2018, 9.r.

23 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období předválečné a meziválečné avantgardy.

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí


doplněk a doplňková VV
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. • vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě Legendy a pověsti, práce s autentickými texty a videomateriály.

Průřezové téma: Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a kamarádů.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Test na téma Beim Arzt, Körperteile.
Minulý čas sloves HABEN, SEIN-préteritum.
Sloveso tun.
Témata: Beim Arzt, Körperteile, Gesundheit, Krankheiten, Sport.
Práce s poslechovým cvičením.
Tvorba rozhovorů.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou promášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita
téma La comida y bebida, En el restaurante
- praktické využití - nácvik divadelního představení, které se odehrává v restauraci (překlad textu, výroba kulis, tvorba menu)
- základní slovní zásoba La comida
opakování blízké budoucnosti a budoucího času
Člověk a společnost
Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků. Socialistický a kapitalistický blok (ČSR 1945 - 1948)
Člověk a svět práce
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.

Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy.
prezentace vybraných středních škol
Matematicko fyzikální základ
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic.
Prakticky využívá poznatky o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní.
Nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací (Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj - Kreativita).
Slovní úlohy na společnou práci.

Využití elektromagnetů, transformátor, elektromotor, generátor.
Písemná práce na úlohy na směsi a podobnost.
Svět přírody
Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů.

Orientuje se ve výchozích látkách a produktech biochemického zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů.
Zdroje složek potravy člověka

Zdroje, vlastnosti a příklady funkcí cukrů, tuků, bílkovin a vitamínů v lidském těle.
Estetická výchova
Užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
Počítačová grafika, fotografie.
Hudební aktivity.
Fotografický workshop: žánry, úprava fotky, rady, historie a praxe.Prezentace vlastních rapových skladeb ve skupinách.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.
herní kombinace v odbíjené, gymnastika, doplňkové sporty.