12.3.2018 - 23.3.2018, 4.r.

26 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu)

Používáš ve slovech správné koncovky. Správně píšeš slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě a slova se zdvojenými souhláskami. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
slovní druhy a jejich třídění
podstatná jména
(pád, číslo, rod, vzor)
slovesa
(osoba, číslo, způsob, čas)
tvary slov

koncovky ohebných slov
příčestí minulé

Anglický jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Slovní zásoba a jazykové prostředky související s probíranými tématy. Slovní zásoba lekce 3.
Divadelní festival v divadle Mana - čtvrtý ročník se účastní jako účinkující i diváci.
Konverzační hodiny - příprava scénářů k filmovým zpracováním probraných legend.
Člověk a jeho svět
Objasníš historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů. (objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů)

Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Třídíš organismy do skupin. (porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy)

Založíš jednoduchý pokus. (založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu)

Pracuješ s textem a obrázkem v textovém editoru.

Vyhledáváš informace na portálech, v knihovnách a databázích.

Využíváš základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.


státní svátky a významné dny

husitské války
Jan Hus

třídění organismů do skupin

jednoduchý pokus - založení, stanovení postupu práce, výstupy

formát písma, odstavce, vkládání obrázků

využití vyhledávače Google
ukládání vyhledané informace
vyhledávání knih v knihovně

tisk dokumentů
Environmentální výchova - základní podmínky života -ochrana biologických druhů.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - tvůrčí využívání ICT.

Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Vyznačíš záporné číslo na číselné ose. (porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose)

Počítáš se závorkami. Provádíš výpočty ve správném pořadí. (využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
celá čísla, celá záporná čísla a jejich znázornění

principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a násobení pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení) význam a užití závorek výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez závorek
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - dovednosti pro učení a studium
Kultura ducha a těla
Provádíš jednoduché pěstitelské činnosti. (provádí jednoduché pěstitelské činnosti)

Založíš jednoduchý pěstitelský pokus. (samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování)

Víš, kde najít informace o sportu. (se orientuje v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně získá informace)

Vhodně reaguješ na doporučení vedoucí k vlastnímu zlepšení. (reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

půda a její zpracování, výživa rostlin

založení pěstitelského pokusu a záznamu o pozorování

zdroje informací o pohybových činnostech
práce s informací

komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály)
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - identifikování základních orientačních prvků v textu.

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - řeč těla, zvuků a slov.