12.3.2018 - 23.3.2018, 6.r.

24 . 3 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.
Příslovečné určení


báje, epos, řecké drama
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
Vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům.
Popis událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami.
Greek myth plays - řecké báje a divadlo
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.


Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
Řím a jeho nástup
společnost a způsob vlády v Římě
Výchova demokratického občana – základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita.


Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.
Posoudí na přiměřené úrovni pohyby a dynamiku růstu pohybů lidské populace na světě.

Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
globální společenské, politické a hospodářské procesy


čtení z mapy, práce s textem
Informační a komunikační technologie
Zná základy algoritmizace a využívá je při objektovém programování. Samostatná práce v programu SCRATCH - tvorba vlastní autorské hry.
Člověk a svět práce
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost. samostatná práce na výrobku dle zadání
dodržování technologických postupů
Dokončování a finální úprava výrobku.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.

Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů.

Zná základní fyzikální jednotky a jejich převody.
početní operace s desetinnými čísly


obdélník, čtverec a z nich složené rovinné útvary

převody jednotek (včetně času)
Svět přírody
Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismu.

Adaptace organismu k různým podmínkám prostředí (ptáci)

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka
rozšíření a význam živočichů, hospodářsky významné druhy, ochrana živočichů (ptáci)

projevy chování živočichů, adaptace živočichů k různým podmínkám prostředí (ptáci)
Estetická výchova
Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.

Vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.
nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem

výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich kulturní i historická podmíněnostMultikulturní výchova, multikulturalita - odlišnosti ve výtvarném projevu různých kultur.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Gymnastika, moderní gymnastika, estetická cvičení s hudbou.

Doplňkové sporty.