12.3.2018 - 23.3.2018, 9.r.

25 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období předválečné a meziválečné avantgardy.

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí

identifikuje prvky nářeční a nadnářeční zejména v uměleckých textech a chápe potřebu jejich užití.doplněk, doplňková věta
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat. • porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text Poslechová cvičení.
Zaměření na použití sloves.
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Porozumění jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům užívaných v každodenním životě. Minulý čas sloves- perfektum, préteritum.
Témata: Gesundheit,Sport
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita
rozpoznávání známých slov a slovních spojení

porozumění významu slov, slovních spojení a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům
La comida típica - reflexe známých slovíček na základě divadelního představení
základní terminologie
opakování slovesných časů - blízká budoucnost a budoucnost
práce s textem
Člověk a společnost
Socialistický a kapitalistický blok.

Svět po 2.světové válce.
50.léta v Československu (proces s Miladou Horákovou)

Čína, Korea
Člověk a svět práce
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.

Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy.
prezentace vybraných středních škol
Matematicko fyzikální základ
Nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací (Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj - Kreativita).
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.
Opakování a procvičování úloh.
Svět přírody
Orientuje se ve výchozích látkách a produktech biochemického zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů. Zdroje, vlastnosti a příklady funkcí cukrů, tuků, bílkovin a vitamínů v lidském těle
Estetická výchova
Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

Porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami.
Linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality.

Znaky hudebních stylů a slohů.
Návrhy na malbu na plátno.Poslech hip-hopové hudby (kořeny hip-hopu, důležitost sdělení písně, průkopníci rapu v Čechách a na Slovensku).
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.
Herní kombinace v odbíjené a basketbalu, atletika, doplňkové sporty. Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj - kooperace, kompetice.