26.3.2018 - 13.4.2018, 5.r.

25 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.

Tvoří vlastní literární text na dané téma.
Referát o vybrané evropské zemi.

Číslovky.

Tvořivé činnosti s literárním textem.
Anglický jazyk
Rozumí jednoduchým zřetelně proneseným slovům a větám, které souvisejí se životem ve škole, volným časem a kalendářem.
Popíše svůj denní režim, aktivity během týdne, roku, ročního období.
Velikonoce - tradice a zvyky v anglicky mluvících zemích. Průřezové téma: Výchova k občanství, Multikulturní výchova
Člověk a jeho svět
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkci jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života.
Národní obrození
Revoluční rok 1848
Rakouská monarchie v 2. pol. 19. st.
Lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl.
Informační a komunikační technologie
Pracuje s obrázkem v grafickém editoru. Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty. Tvorba komiksu v programu Comic Life.
Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce
Porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel.
Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.
Konstrukce pomocí kružnic
Slovní úlohy se zlomky
Desetinné zlomky
Kultura ducha a těla
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti. (pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišný zpěv), hlasová hygiena.

Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie. (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj schopnosti pohybového vyjádření)
Zpěv písní, poslech skladeb (melodie, taktování(, referáty o životě hudebníků, tanec Mazurka.