26.3.2018 - 13.4.2018, 6.r.

24 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.


Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.
řecké drama, epos, báje
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Zeptá se na základní informace.
Popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět.
Zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět.
Osobnostní a sociální výchova - Komunikace - dovednosti pro verbální sdělování, omluva, pozdrav, prosba, řeč zvuků a slov, technika řeči, výraz řeči, komunikace v různých situacích.
Slovní zásoba a gramatické jevy z lekce 5.
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.


Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
Římská republika
společnost a způsob vlády v Římě
Výchova demokratického občana – základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita.


Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.
Najde a určí na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií.

Dodržuje zásady hospodárnosti.

Na vybraných příkladech zhodnotí mozaiku multikulturního světa.

Demonstruje na konkrétních příkladech zrod křesťanství a souvislost s judaismem.
práce s mapou - Apeninský poloostrov, Středozemní moře


Hospodárnost

multikulturalita


kořeny a zrod křesťanství
Informační a komunikační technologie
Programování v jazyce SCRATCH Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru dokončování aplikace, práce na návodu práce ve dvojicích, tvorba referátů na zadané téma.
Člověk a svět práce
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost. samostatná práce na výrobku dle zadání
dodržování technologických postupů
Dokončování výrobku dle vlastního plánku, počátek práce s kovem
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.

Odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů.
početní operace s desetinnými čísly

obdélník, čtverec a z nich složené rovinné útvary
Svět přírody
Vyvsvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetezcích.

Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků
Členění z hlediska výživy hub, význam hub.

Stavba a rozdělení hub, práce s atlasem hub, zásady sběru, první pomoc při otravě houbami.
Estetická výchova
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb.

interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
reprodukce zpěvu a jednoduchého doprovodu
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech.
gymnastika
vybíjená
doplňkové sporty