26.3.2018 - 13.4.2018, 9.r.

19 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
identifikuje prvky nářeční a nadnářeční zejména v uměleckých textech a chápe potřebu jejich užití.

rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace. • zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět Rozhovory se spolužáky.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a svět.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a kamarádů.
Ostern, Ostern in Deutschland-základní slovní zásoba, práce s textem.
Minulý čas sloves pravidelných a vybraných nepravidelných- perfektum, préteritum.
Témata: Gesundheit, Sport
Španělský jazyk
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou promášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu PT: Multikulturní výchova - Multikulturalita
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat

slovní zásoba Comida y bebida,
minulý čas složený - recept
mucho, mucha - užití


En el restaurante
práce s textem v učebnici st. 71, gazpacho - typické recepty španělské a latinskoamerické kuchyně


- využití frází z divad. představení, práce se slovníkem, rozšíření slovní zásoby
Člověk a společnost
Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků.

Svět po druhé světové válce.

Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa mohou nastat a co je jejich příčinou.

Ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa hlavních aktuálních politických změn v celosvětových souvislostech
Maďarsko a Polsko v 50. letech, Suezská krize, opakování ČSR 1948 - 1953.

Pravděpodobný vývoj světových regionů.

Příklady vývoje názoru na význam zeměpisné polohy státu, hlediska politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích.
Člověk a svět práce
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.

Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy.
prezentace vybraných středních škol
Matematicko fyzikální základ
analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel.
problémové úlohy, hledání různých řešení individuální výuka
Svět přírody
Orientuje se ve výchozích látkách a produktech biochemického zpracování, především bílkovin, tuků a sacharidů.

Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.
zdroje, vlastnosti a příklady funkcí cukrů, tuků, bílkovin a vitamínů v lidském těle

stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - nervová, rozmnožovací soustava
Estetická výchova
Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

Porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami.
Linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality.

Znaky hudebních stylů a slohů.

Návrhy na malbu na plátno.Poslech hudby dvacátého století.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže.

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora.
Atletika, herní kombinace v košíkové a odbíjené, doplňkové sporty. Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj - kooperace, kompetice.

Londýnská laťka.