26.3.2018 - 13.4.2018, 8.r.

23 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
-zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.
PT: Sociální rozvoj- Komunikace
-formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. PT - Mediální výchova - Vnímání autora mediálních sdělení
-uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.
-rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.
- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
povinná četba, srovnání literární a filmové ukázky Máj
- romantismus ve světové literatuře - bři Grimmové, Rusko (Puškin, Lermontov)
- NO, Mácha, kuchařka M.D. Rettigové, lidová slovesnost - Čelakovský
- interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí, významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy
- výklad
diskusní klub

- četba ukázek, rozbor jazykové a tématické stránky

- opakovací test

- tvorba referátů
Anglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost.
Napíše krátký text, ve kterém popíše prostředí, osoby a činnosti.
The iceman - použití minulého času, popis osoby, činností, materiálů a prostředí.
Velikonoce - tradice a zvyky v anglicky mluvících zemích.
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova.
Německý jazyk
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - objevujeme Evropu a svět.
Reakce pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se žáka, členů jeho rodiny a přátel.
Otázky a poskytnutí konkrétních informací, které se vztahují k osvojovaným tématům.
Ostern,Ostern in Deutschland-jednoduchá slovní zásoba, práce s textem.
Opakování časování sloves nepravidelných a modálních, skloňování podstatných jmen v různých pádech.
Téma: Schule und Beruf
Španělský jazyk
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat
PT: Multikulturní výchova, Globální a rozvojové vzdělávání

- En el aeropuerto, pokyny na letišti
- blízká budoucnost
- opakování časových údajů (dny, měsíce, hodiny)
tvorba vlastní "carnet de identidad" , nácvik rozhovorů na letišti
- opakovací test
Espaňa - vyhledávání informací, tvorba prezentací
Člověk a společnost
Uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích.
Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy.
- politické, sociální a národnostní znaky revolucí 19. století
- konservatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus, ústava, vznik politických stran, občanská práva
Opakování: Romantismus, Biedermeier
Dokončení tématu: Průmyslová revoluce (průběh v habsburské monarchii, sociální důsledky)
Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu.
Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu.
- hospodářský potenciál a lidské zdroje České republiky
- vlastenectví a nacionalismus, historické příklady
Člověk a jeho svět
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
Člověk a svět práce
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.
Matematicko fyzikální základ
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu.

Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar.

Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku.
Posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí.
slovní úlohy na obvod a obsah, složené útvarykonstrukce osová a středová souměrnost,
vyhledávání souměrných útvarů

zdroje zvuku, podmínky pro šíření zvuku
hluk v běžném životě (PT: Environmentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí – hluk.)

Noste rýsovací pomůcky.
Svět přírody
Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty s použitím určovacích pomůcek.

Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané horniny s použitím určovacích pomůcek.

Aplikuje praktické metody poznávání přírody.

Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.

Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin.

Rozlišuje chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí, posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.

Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostřední a uvede opatření, kterými jim lze předcházet.
vznik, vlastnosti, třídění a praktické využití vybraných nerostů
krystalizace

vznik, vlastnosti, třídění a praktické využití vybraných hornin


praktické poznávání neživých přírodnin -minerály a horniny

pravidla bezpečnosti při pozorování a zkoumání minerálů a hornin


geologický oběh hornin


chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin - halogenidy, oxidy, hydroxidy

vlastnosti a využití oxidů a hydroxidůvýskyt a praktický význam některých oxidů

PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - chemie jako pomocník i nebezpečí, globální environmentální problémy.
Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období.

porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
výtvarné umění období probíraného souběžně ve vzdělávacím oboru dějepis
hudební styly a žánry


kresba a malba
Tělesná výchova
Upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší.


Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání únavy a předcházení stresovým situacím.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech.
hygiena při pohybových činnostech
reakce těla při zhoršení rozptylových podmínek

kompenzační, relaxační, regenerační techniky
stres a jeho vztah ke zdraví


odbíjená
doplňkové sporty
Osobnostní a sociální výchova -osobnostní rozvoj – psychohygiena.


Osobnostní a sociální výchova -osobnostní rozvoj - psychohygiena - zvládání stresových situací.


Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.

3.4. a 4.4. probíhá celoškoní projekt "Londýnská laťka"