12.03.2018 - 23.03.2018, 7.r.

24 . 3 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry české středověké literatury do počátku 15. století a jejich významné představitele.

Uvádí základní literární směry české literatury od počátku 15. století do konce středověku.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie.
přehled významných literárních děl středověkého období


literatura předhusitská a husitská, tvorba Jana Husa a jeho odkaz


skladba věty jednoduché, větný člen, významový vztah mezi větnými členy, typy přísudků, rozvíjející větné členy, větný člen několikanásobný, graf věty jednoduché

tvorba textu, rozvoj autorského stylu, užití správné terminologie
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům.
Vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami.
Lekce 3 - minulé časy průběhový a prostý, počasí a přírodní problémy.
Německý jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Používání základních zdvořilostních obratů.
Poskytnutí konkrétních informací.
Skloňování podstatných jmen-dativ.
Určování času.
Opakování sloves pravidelných i nepravidelných.
Téma: In der Schule.
Člověk a společnost
Porovnává a přiměřeně hodnotí kulturní a společenské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.

Lokalizuje na mapách a srovnává rozvojová jádra a periferní zóny světadílů a makroregionů světa.
čtení z mapy, práce s texty

rozvojové jádro a periferie

fokus na severní a střední Ameriku
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s rastrovou grafikou. Práce s vrstvami a výběry v Adobe Photoshop Elements. Korekční nástroje,
Člověk a svět práce
Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky, ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení.
tvorba jednoduchých konstrukčních prvků ze stavebnic a dalších materiálů

montáž, demontáž a údržba jednoduchých předmětů a zařízení
Stavebnice Merkur
Tvorba ze špejlí a zápalek
Matematicko fyzikální základ
Načrtne a sestrojí rovinné útvary. konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (členovci - pavoukovci, korýši)

rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (členovci - pavoukovci, korýši); práce s atlasem

systém organismů (členovci - pavoukovci, korýši, vzdušnicovci)


způsoby chování živočichů v přírodě (členovci - pavoukovci, korýši)


přizpůsobení živočichů různým podmínkám

význam živočichů (členovci - pavoukovci, korýši)

zásady bezpečnostiPřírodopis 6
Členovci
- obecné znaky
- pavoukovci - pavouci, sekáči, štíři, roztoči
- korýši
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních prožitků.

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis (renesanční umělci)

vlastní výtvarné vyjádření


reprodukce zpěvu a jednoduchého doprovodu
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-gymnastika, estetické cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, moderní gymnastika.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-atletika-skok vysoký.
gymnastická průpravná cvičení, cvičení se stuhami a obručemi
atletická abeceda, průpravná cvičení zaměřená na skok vysoký, skok vysoký
Ve dnech 18.-25.3.2018 se žáci 7. ročníku zúčastní ski-snb výcviku na Dvořákově chatě ve Špindlerově Mlýně.