26.03.2018 - 13.04.2018, 7.r.

23 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry české literatury od počátku 15. století do konce středověku.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.
literatura předhusitská a husitská, tvorba Jana Husa a jeho odkaz


skladba věty jednoduché, větný člen, významový vztah mezi větnými členy, typy přísudků, rozvíjející větné členy, větný člen několikanásobný, graf věty jednoduché

Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
- psaní jednoduchých příběhů/událostí jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou
- vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami
Lekce 3 - porovnání minulých časů - průběhového a prostého.
Německý jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně.
Psaní slov, slovních spojení a vět na dané téma.
Sestavování krátkých písemných sdělení, pozdravů, poděkování, dotazů či vzkazů.
Vykonávání jednoduchých činností.
Výběr, řazení a doplňování odpovědí.
Ostern, Ostern in Deutschland-jednoduchá slovní zásoba,
Opakování pravidelných a nepravidelných sloves.
Skloňování podstatných jmen ve třetím pádě.
Téma: In der Schule.
Španělský jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a
s pečlivou výslovností a reaguje na ně.
vykonávání jednoduchých činností, výběr, řazení a doplňování odpovědí Přivlastňovací zájmena samostatná, jak upoutat pozornost, jak se omluvit, jak vyjádřit nutnost a povinnost.
Realizace a prezentace denního režimu - film, komix, karty, příběh.
Člověk a společnost
Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu a růst.

Porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků.

Lokalizuje na mapách a srovnává rozvojová jádra a periferní zóny světadílů a makroregionů světa.

Porovnává a přiměřeně hodnotí kulturní a společenské poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
obyvatelstvo světa

sektorová a odvětvová struktura hospodářství, územní dělba práce

rozvojové jádro a periferie

čtení z mapy, práce s texty
Informační a komunikační technologie
Pracuje v grafickém rastrovém editoru Výběry a vlastnosti výběrů. Laso, magnetické laso, magická hůlka, rychlý výběr, tvorba koláží.
Člověk a svět práce
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; je schopen poskytnout první pomoc při úrazu.

Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model.
zásady bezpečnosti, první pomoc při úrazu, KPR


tvorba modelů z různých materiálů
Matematicko fyzikální základ
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.

Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data.


Porovnává soubory dat.
konstrukce čtyřúhelníků

zpracování dat do tabulek a grafů
čtení z grafů a diagramů

četnost jednotlivých prvků
aritmetický průměr
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (vzdušnicovci - mnohonožky, stonožky, hmyz)

rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (vzdušnicovci - mnohonožky, stonožky, hmyz); práce s atlasem

systém organismů (vzdušnicovci - mnohonožky, stonožky, hmyz)


způsoby chování živočichů v přírodě (vzdušnicovci - mnohonožky, stonožky, hmyz)


přizpůsobení živočichů různým podmínkám

význam živočichů (vzdušnicovci - mnohonožky, stonožky, hmyz)

zásady bezpečnosti
Přírodopis 6 - str. 74-79
Vzdušnicovci
- obecné znaky
- mnohonožky
- stonožky
- hmyz
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních prožitků.

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis (renesanční umělci)

vlastní výtvarné vyjádření


reprodukce zpěvu a jednoduchého doprovodu
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-gymnastika, estetické cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, moderní gymnastika.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-atletika-skok vysoký.