16.4.2018 - 27.4.2018, 7.r.

1 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry české literatury od počátku 15. století do konce středověku.

Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování.

V písemném projevu zvládá pravidla české skladby ve větě jednoduché i souvětí.
literatura předhusitská a husitská, tvorba Jana Husa a jeho odkaz


drama jako literární druh (tragédie, komedie, činohra), prozaický text zpracovaný do dramatické nebo filmové podoby, termín „motiv“

pravidla české skladby (souvětí, věta jednoduchá, věta bezpodmětná, větný ekvivalent)
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života.
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití jednoduchých vět.
Písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat.
Slovní zásoba lekce 3
Gramatika - minulý čas průběhový a prostý.
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Porozumění jednoduchému textu a vyhledání požadované informace. Práce se slovníkem.
Přivlastňovací zájmena.
Číslovky 101-1000.
Dokončení tématu In der Schule.
Úvod do tématu Essen und Trinken.
Španělský jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální. porozumění jednoduchému textu a vyhledání požadované informace Číslovky do 100. Přítomný čas sloves zakončených na - cer, - cir. Nepravidelné sloveso VER. Prezentace projektů.
Člověk a společnost
Rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje.

Zváží nezbytnost jednotlivých osobních a rodinných výdajů.

Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede její možné hlavní příjmy a výdaje.

Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí.

Objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu.

Uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing).

Vysvětlí význam úroku placeného a přijatého.

Uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení.

Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice).

Uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, jak je využít.

Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje.

Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti.

Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu.
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje

rozpočet domácnosti

typy rozpočtu domácnosti

bankovnictví

hospodaření s rozpočtem domácnosti

produkty finančního trhu pro získání prostředků

úročení

služby bank, aktivní a pasivní operace
produkty finančního trhu pro investování

pojištění

státní rozpočet – zdroje a výdaje
hospodářské sféry primární, sekundární, terciární, kvartérní

nabídka a poptávka - trh a jeho fungování
Informační a komunikační technologie
Pracuje v graickém editoru - rastrová grafika Práce na zadané koláži - fake news. Výběry, klonování, barevné úpravy, ...
Člověk a svět práce
Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky, ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení.
tvorba jednoduchých konstrukčních prvků ze stavebnic (Merkur)


montáž, demontáž a údržba jednoduchých předmětů a zařízení
Matematicko fyzikální základ
Využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů.

Využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích.

Aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů.
hustota látek
vztah mezi hmotností, hustotou a objemem

2. a 3. Newtonův zákonmoment síly
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších jednotek.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (řády hmyzu)


rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (řády a zástupci hmyzu)
práce s atlasem

chování živočichů v přírodě (hmyz)


přizpůsobení organismů různým podmínkám prostředí (hmyz)

systém živočichů

význam živočichů v přírodě i pro člověka
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních prožitků.

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

Užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis (renesanční umělci)


vlastní výtvarné vyjádření

počítačová grafika, fotografie, video, animace
PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.
Naplňováno v předmětu ICT
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-gymnastika, estetické cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, moderní gymnastika.

Zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.

průřezové téma:kooperace a kompetice