16.4.2018 - 27.4.2018, 6.r.

1 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

V písemném projevu zvládá pravidla české skladby ve větě jednoduché i souvětí.
Bible

rozvíjející větné členy
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům.
Promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou - porovnání dvou či více věcí.
Multikulturní výchova, multikulturalita - komunikace s lidmi z jiných zemí, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Přídavná jména a jejich stupňování.
V učebnici lekce 5.
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.

Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
římští císaři a řečnícispolečnost a způsob vlády v Římě - přechod od republiky k císařství, triumvirát,
P.T: Výchova demokratického občana – základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita.

P.T:Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.
Vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi.

Uvede příklady archeologických kultur na našem území.

Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí.
rizika hospodaření a zvažování jejich míry

počátky osídlení území České republiky


charakter člověka

P.T: Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - jak se promítá "já" do jednání lidí.
Informační a komunikační technologie
Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. Ovládá základy animací Tvorba komplexního referátu an zadané téma. Adobe flash - tvorba animací. Záklandí ovládání programu.
Člověk a svět práce
Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. tvorba náčrtu
čtení jednoduchých výkresů a pracovních postupů a návodů - tvorba svícnu
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením, identifikování základních orientačních prvků v textu.
Matematicko fyzikální základ
Načrtne a sestrojí rovinné útvary.

konstrukce trojúhelníků pomocí SSS, SUS, USU
kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
konstrukce trojúhelníku pomocí výšky a těžnice
Svět přírody
Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníku.

Rozpozná, porovná a objasní funkce základních orgánů (orgánových soustav) rostlin
Stavba, výskyt a význam lišejníku, symbióza.

Stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav rostlin.
Estetická výchova
Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb.

Vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.


Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
reprodukce zpěvu a jednoduchého doprovodu
výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich kulturní i historická podmíněnost.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis - doba Říma

Multikulturní výchova, multikulturalita - odlišnosti ve výtvarném projevu různých kultur.Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech.
Vybíjená, doplňkové sporty.

Florbal

Atletika