16.4.2018 - 27.4.2018, 8.r.

23 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 2. poloviny 19. století do moderny.
Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. PT - Mediální výchova - Vnímání autora
Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě znalosti odpovídající literární terminologie.
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.


romantismus a realismus - literární teorie, pojmy báchorka, román, epigram
( Tyl, Čelakovský, Erben, Puškin, Lermontov, bři Grimmové, Borovský)slohový útvar - výklad , práce se zdroji, domácí slohová práce
souřadnost a podřadnost, větné poměry, poměry mezi souřadnými větnými členy
- návštěva divadelního představení Trnová koruna
- propojení s EV, tvorba výstavního panelu (skupinová práce)
- dopis a la Oněgin ( propojení komunikační a literární výchovy)

- učíme se ve dvojici, práce s chybou, sdílené učení
- návaznost učiva, složitější souvětí
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Napíše krátké texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a osvojovaných témat.
Minulý čas prostý a průběhový, used to, modální slovesa v minulém čase. Práce s textem.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům.
Opakování podstatných jmen v různých pádech.
Skloňování osobních zájmen.
Dokončení tématu Schule und Beruf.
Práce se slovníkem.
Propojení s ČJL:Pohádky bratří Grimmů.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
PT: Multikulturní výchova

- en el aeropuerto

Mi día, zvratná slovesa
- rozhovory, odlet a přílet, časové údaje, tvorba otázek
- časování zvratných sloves
- prezentace prací na téma Espaňa (rozšíření povědomí o dané zemi)

Člověk a společnost
Uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích.
Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu.
- Revoluce 1848 v českých zemích a Evropě.
- vlastenectví a nacionalismus, historické příklady
Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu.
Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry a přírodní zdroje České republiky v evropském a světovém kontextu.
Ukáže na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.
- hospodářský potenciál a lidské zdroje České republiky
- přírodní poměry a zdroje České republiky
Práce se školním atlasem.
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. tvorba životopisu, příprava na pracovní pohovor
Matematicko fyzikální základ
Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar.

Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku.
Posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí.
konstrukce středová souměrnostzdroje zvuku, podmínky pro šíření zvuku
hluk v běžném životě (PT: Environmentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí – hluk.)
Svět přírody
Rozlišuje chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů a hydroxidů, posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.

Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet.
chemicá vazba, názvosoví jednoduchých anorganických sloučenin - halogenidy, oxidy, hydroxidy

vlastnosti a využití oxidů a hydroxidůvýskyt a praktický význam některých oxidů a kyselin
PT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - chemie jako pomocník i nebezpečí, globální environmentální problémy
Estetická výchova
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

kombinace výtvarných technik


interpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních
Tělesná výchova
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochrana přírody ve sportu.

V případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech.

Uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni.
historie a současnost sportu
olympismusmezilidské vztahy, komunikace


odbíjená
doplňkové sporty


patologické jevy
Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.


Osobnostní a sociální výchova -morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika.