16.4.2018 - 27.4.2018, 9.r.

24 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období předválečné a meziválečné avantgardy.

Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v době fašistické okupace.
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace týkající se osvojovaných témat.Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Porozumění obsahu krátkého jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, doplní obrázek nebo text).

Písemné odpovědi s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají jeho samotného, dalších osob, prostředí v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Téma: životní prostředí, environmentální témata dle zájmu žáků. Formální dopis.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Minulý čas sloves- perfektum, préteritum.
Opakování vedlejších vět.
Pohádky bratří Grimmů-práce s textem v minulém čase.
Práce se slovníkem.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům .
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá

En el restaurante, en el mercado - nakupování a objednání jídla
- tvorba vlastního menu
- využití minulého času složeného
- jednoduché rozhovory
práce s textem Bocadillos, en el restaurante (poslech. cvičení)
Člověk a společnost
Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků.

Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků.
60.léta v USA a SSSR


Socialistický a kapitalistický blok (normalizace, Charta 77)
Člověk a svět práce
Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání.

prezentace středních škol
Matematicko fyzikální základ
Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině.
Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí.


Určí vlastnosti polovodiče.
volné rovnoběžné promítání, pravoúhlé promítání, základy výkresové dokumentace
energetické zdroje, alternativní a tradiční zdroje, výroba elektrické energie (Environmentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí - vliv na životní prostředí, odpady.)
vlastnosti polovodiče
v týdnu od 23.4. si napíšeme test na magnetickou indukci
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy. Stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - vylučovací, nervová, rozmnožovací soustava.
Estetická výchova
Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

Porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami.
Linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality.

Znaky hudebních stylů a slohů.
Návrhy na malbu na plátno.Poslech hudby dvacátého století.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.
Herní kombinace v košíkové a odbíjené.

Sportovní a moderní gymnastika.

Doplňkové sporty.