16.4.2018 - 27.4.2018, 5.r.

28 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovu část a koncovku.

Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy.

Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení.
Předpona s-,z-,vz-.

Literární pojmy.

Sestavení příběhu nebo sdělení z daných vět na základě časové nebo příčinné souvislosti.
Anglický jazyk
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu.
Jednoduše sdělí informace o sobě, rodině, škole a volném čase.
Denní program, záliby, škola. Přítomný čas prostý ve větách.
Člověk a jeho svět
Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkci jednolivých orgánových soustav a podpoře vlasního zdravého způsobu života.
Rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc.
Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl (oběhová soustava, trávicí soustava)
Poskytnutnutí první pomoci, prevence úrazů, nemoc, drobné úrazy a poranění.
Základy sexuální výchovy, partnerství, rodičovství - rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání.
1848,Rakouská monarchie 2. pol. 19. století.
24. 4. - další část projektu - lékařství - první pomoc, sexuální výchova
Informační a komunikační technologie
Pracuje s obrázkem v grafickém editoru. Vytvoří jednoduchou prezentaci v prezentačním programu. Tvorba komiksu v programu Comic Life. Prostředí a základní funkce google prezentací - rozložení snímků, efekty předchodů snímku.
Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary podle zápisu konstrukce.
Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty.
Konstrukce pravoúhlého trojúhleníku a vytvoření postupu konstrukce na základě znalostí pravoúhlého trojúhelníku.
Desetinná čísla v řádu desetin a setin.
Kultura ducha a těla
Poskytne první pomoc při úrazu.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy.
Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti. (pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišný zpěv), hlasová hygiena.

Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie.
První pomoc při možných lehkých úrazech.
Doplňkové sporty
Kresba, malba, tvorba soustav lidského těla.
Zpěv písní, poslech skladeb (melodie, taktování).
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj schopnosti pohybového vyjádření