2.5.2018 - 11.5.2018, 5.r.

26 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovu část a koncovku.

Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.

Tvoří vlastní literární text na dané téma.
Předpony s-,z-,vz-.

Vyprávění.

Tvořivé činnosti s literárním textem
Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk
V jednoduchém textu vyhledá potřebnou informaci.
Jednoduše sdělí informace o sobě a své rodině v přítomném čase.
V přítomném čase popíše svůj den, týden, měsíc...
Průřezové téma - Výchova k občanství
Člověk a jeho svět
Lidské tělo - orgány, péče o zdraví, zdravý životní styl.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika. Oběhová soustava, vylučovací soustava, trávicí soustava.
1.světová válka, vznik Československa
Evropa
Informační a komunikační technologie
Vytvoří jednoduchou prezentaci v prezentačním programu. Práce s prezentačním programem (Google prezentace). Tvorba prezentace na zadané téma. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita.
Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty.
Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.
Desetinná čísla v řádu desetin a setin.
Prostorová představivost.
Kultura ducha a těla
Užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy.
Žák ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace.
plocha, malba, kresba
Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny proudu znějící hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků.
Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - pohyb jako způsob vyjadřování.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti cvičení na hudbu
doplňkové sporty