2.5.2018 - 11.5.2018, 6.r.

16 . 9 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

V písemném projevu zvládá pravidla české skladby ve větě jednoduché i souvětí.

V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči.

Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
Starý a Nový zákoncharakteristika
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
• psaní jednoduchých příběhů/událostí jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou
• odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí
Závěr lekce 5, opakování a ověření znalostí/dovedností.
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.

Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
triumvirát, Caesar, císařstvírepublika, císařství, nástup křesťanství
Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí.

Objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí.

Neagresivním způsobem obhajuje svá práva.

Vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi.
charakter člověkalidská identita, její zdroje a nezadatelnost

hájení osobních a skupinových práv

rizika hospodaření a zvažování jejich míry

Osobnostní a sociální výchova, sebepoznání a sebepojetí - jak se promítá "já" do jednání lidí.
Informační a komunikační technologie
Veškeré hodiny předmětu odpadají.
Člověk a svět práce
Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. tvorba náčrtu
čtení jednoduchých výkresů a pracovních postupů a návodů - tvorba výroku dle zadání (svícen)
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením, identifikování základních orientačních prvků v textu.
Matematicko fyzikální základ
Načrtne a sestrojí rovinné útvary. Konstrukce trojúhelníku pomocí výšek a těžnic.

Konstrukce kružnice opsané a vepsané trojúhelníku.
Svět přírody
Rozpozná,porovná a objasní funkce základních orgánů (orgánových soustav) rostlin.

Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům.
Stavba, funkce a význam jednotlivých orgánových soustav rostlin.

Uspořádání stavby rostlinného těla.
Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis (tvorba modelu antického města)


nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Doplňkové sporty.

Basketbalová průprava.