2.5.2018 - 11.5.2018, 7.r.

29 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry české literatury od počátku 15. století do konce středověku.

Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od poloviny 15. století do druhé poloviny 18. století.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.
literatura předhusitská a husitská, tvorba Jana Husa a jeho odkaz


renesance a humanismus v Čechách a ve světěSouvětí, věta hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět.
Viz zápis v sešitě + vložené prac. listy
V učebnici na str. 90-100
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou.
Vyhledávání konkrétních informací (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí a způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k probíraným tématům.
Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Testování použití minulých časů a probrané slovní zásoby.
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Tvorba krátkých odpovědí na krátká sdělení či otázky. Přivlastňovací zájmena.
Číslovky 101-1000.
Úvod do tématu Essen und Trinken.
Test na přivlastňovací zájmena.
Španělský jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky Reálie Latinská Amerika + historie. Krátký dopis jako odpověď. Text Animales -rozšíření slovní zásoby.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a svět.
Člověk a společnost
Vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka.

Popíše a demontruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky.

Zvažuje, jaké změny nastaly ve vybraných světových regionech. Jaké jsou jejich příčiny a důsledky.

Posoudí na přiměřené úrovni pohyby a dynamiku růstu pohybů lidské populace na světě.

Porovná přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných modelových států.

Vysvětlí myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky.
Renesance, humanismus, renesanční památky.

Zámořské objevy, svět na počátku novověku.

Vývoj světových regionů, dopad objevení nového světa.


Globální společenské, politické a hospodářské procesy - migrace dnes a dříve; epidemiologie; suroviny; kulturní přenos

Snahy o reformy římskokatolické církvě a postoj církve k nim. Kalvín, Luther.
v učebinici Dějiny středověku a novověku (III.díl zelený proužek) str. 4-15.
Informační a komunikační technologie
Pracuje s obrázkem v grafickém editoru Vytvoří multimediální obsah Dokončení koláže fake news. Základy práce s multimédii. Nahrání videa, youtube
Člověk a svět práce
Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky, ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení.
tvorba jednoduchých konstrukčních prvků ze stavebnic (Merkur)


montáž, demontáž a údržba jednoduchých předmětů a zařízení
Matematicko fyzikální základ
Aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů.

Využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů.
moment síly


mechanika kapalin
hydrostatický tlak
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších jednotek.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka.

Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií, objasní funkci základních organel.

Aplikuje praktické metody poznávání přírody.

Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.

stavba a funkce těla, orgánových soustav (řády hmyzu, ostnokožci)


rozeznání a zařazení běžných druhů do skupin (řády a zástupci hmyzu, ostnokožci)
práce s atlasem

chování živočichů v přírodě (hmyz, ostnokožci)


přizpůsobení organismů různým podmínkám prostředí (hmyz, ostnokožci)

systém živočichů

význam živočichů v přírodě i pro člověka

struktura rostlinné, živočišné, bakteriální buňky
vyhledání společných a odlišných znaků

mikroskopování buněk

zásady bezpečnosti při mikroskopování
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních prožitků.

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

Užívá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.

Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis (renesanční umělci)


vlastní výtvarné vyjádření


počítačová grafika, fotografie, video, animace


vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření
- artefakty mající vztah k Evropě a světu.

PT: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá

Naplňováno v předmětu ICT
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - basketbalová a volejbalová průprava.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - průpravná cvičení v přehazované.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.
basketbalový dribling, dvojtakt, poziční střelba, pravidla
volejbalové podání a jeho příjem


útočné a obranné činnosti