2.5.2018 - 11.5.2018, 8.r.

29 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 2. poloviny 19. století do moderny.- skladba souvětí, významové vztahy mezi větnými částmi, věta hlavní a vedlejší, souřadnost a podřadnost, typy vedlejších vět, graf souvětí
- referáty - autoři romantismu a realismu


- balada, poema, dílo K. J. Erbena- realismus v Čechách- Borovský x světový realismus Twain, Doyle, Wells
procvičování věty hlavní souřadně spojené, větné členy souřadně spojené, vedlejší věty - opakovací test

- povinná četba, výklad a výtah, vyhledávání informací, práce se zdroji, zhodnocení společného projektu EV a ČJ (spisovatelé 19. století)
- poslech Vodníka (zpracování Semaforu)

- zhodnocení div. představení Trnová koruna
Anglický jazyk
Rozumí krátkým textům a vyhledá v nich požadovanou informaci.
Napíše jednoduchý text, který se týká známých témat.
Článek z učebnice nebo z časopisů.
Použití gramatických pravidel při psaní textu.
Průřezové téma: Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - vyhledávání zábavních, informativních a společensky významných prvků ve sdělení.
Německý jazyk
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - objevujeme Evropu a svět.
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům. Skloňování osobních zájmen.
Práce se slovníkem.
Opakování slovní zásobu k tématu Essen und Trinken, úvod do tématu Im Restaurant.
Propojení s ČJL: Bratři Grimmové-Pohádky.
Test na osobní zájmena.
Španělský jazyk
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
Mi día - zvratná slovesa, jejich časování
jednoduchý budoucí čas
práce s textem Mi día- překlad a vyhledávání informací, odpovědi na otázky
návrh komiksu Mi día
Člověk a společnost
Uvede požadavky formulované ve vybraných evropských revolucích.
Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu.
- Revoluce 1848 v českých zemích
- Historické texty
Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu.
Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry a přírodní zdroje České republiky v evropském a světovém kontextu.
Ukáže na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.
- hospodářský potenciál a lidské zdroje České republiky
- přírodní poměry a zdroje České republiky
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. Tvorba životopisu. Tvorba prezentací z projektových dnů.
Matematicko fyzikální základ
Posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí.


Sčítá a násobí mnohočleny.


Načrtne a sestrojí sítě základních těles.


Hluk v běžném životě
přeměna energií
zákon zachování energie

sčítání a násobení mnohočlenů


sítě těles
PT: Environmentální výchova, Lidské aktivity a problémy životního prostředí – hluk
v rámci dělených hodin
Svět přírody
Rozlišuje chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí, posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.

Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet.

Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému.
chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučeniny - oxidy, hydroxidy, kyseliny a soli

vlastnosti a využití oxidů, kyselin, hydroxidů, kyslíkatých a bezkyslíkatých solí


výskyt a praktický význam některých oxidů a kyselin


ochrana životního prostředí, globální problémy a jejich řešeníPT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - chemie jako pomocník i nebezpečí, globální environmentální problémy
Estetická výchova
vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
interpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních

kombinace různých výtvarných technik; artefakt
práce na výtvarně informačních artefaktech vztahujících se k probíraným osobnostem české literatury 19. st.
Tělesná výchova
Uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni.

V modelových situacích odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím.

Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech.
patologické jevydrogy a jiné škodliviny
doping


sebehodnocení v dané pohybové činnostiodbíjená
doplňkové sporty
Osobnostní a sociální výchova -morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika.

Osobnostní a sociální výchova -osobnostní rozvoj – psychohygiena.


(PT: Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj – komunikace.)


Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.