2.5.2018 - 11.5.2018, 9.r.

16 . 9 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období 1945-1968.

uceleně reprodukuje přečtený text odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl.

rozpoznává základní rysy významného individuálního stylu autora.
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. • promluva na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou) Téma: životní prostředí.

Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět. Minulý čas sloves-perfektum a préteritum.
Množné číslo podstatných jmen.
Téma: Zukunft, Traumberuf, Meine Pläne.
Opakování na malé maturity.
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
En el mercado, en el restaurante, en el bar - otázky a odpovědi k textům, vyhledávání nové slovní zásoby, příprava na malé maturity
článek Los bocadillos, las tapas - speciality ve šp. kuchyni
minulý čas složeny- procvičování
PT: Multikulturní výchova
Člověk a společnost
Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků.

Posoudí postavení rozvojových zemí.

Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa mohou nastat a co je jejich příčinou.
Socialistický a kapitalistický blok (Sametová revoluce 1989 - 1993).

Rozpad koloniálního systému, rozvojové země.

Pravděpodobný vývoj světových regionů.
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
Matematicko fyzikální základ
Načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině.
Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí.


Určí vlastnosti polovodiče.
práce na rysu dle individuálního schváleného zadání;
energetické zdroje, alternativní a tradiční zdroje, výroba elektrické energie - dokončenívlastnosti polovodiče
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.

V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování.
Stavba, funkce a význam orgánů, orgánových soustav - nervová, rozmnožovací.

Lidská sexualita
Estetická výchova
Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

Porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami.
Linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality.

Znaky hudebních stylů a slohů.
Malba na plátno.Poslech hudby dvacátého století.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.
Herní kombinace v košíkové a odbíjené.

Úpolová cvičení.

Doplňkové sporty.