14.5.2018 - 25.5.2018, 6.r.

17 . 10 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči.

Zapojuje se do diskuze, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.

Komunikuje přiměřeně situaci.

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele na základě četby a dosavadní znalosti literární teorie a historie.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve věte jednoduché.

V písemném projevu zvládá pravidla české skladby ve větě jednoduché i souvětí.
PT: Osobností a sociální výchova, sociální rozvoj, kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci.
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
• poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět
• psaní jednoduchých příběhů/událostí jako sledu jednotlivých událostí za použití vět logicky řazených za sebou
Reálie USA, porovnání s VB.
Závěr lekce 5.
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.


Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie.
Doba vlády J. Caesara, principá, první císařirepublika x monarchie x císařství, život v době vrcholu římské říše
Výchova demokratického občana – základní kategorie fungování demokracie, lidská solidarita.


Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.
Na vybraných příkladech zhodnotí mozaiku multikulturního světa.

Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku christianizace a vzniku států.

Demonstruje na konkrétních příkladech zrod křesťanství a souvislost s judaismem.
multikulturalita


změny způsobené přijetím křesťanství, vznik nových států


kořeny a zrod křesťanství
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s vektorovou grafikou a animacemi. Kresba postavy, obkreslování.
Člověk a svět práce
Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. tvorba náčrtu
čtení jednoduchých výkresů a pracovních postupů a návodů
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.

Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření pomocí zlomku, desetinného čísla, procenta.
početní operace se zlomky

porovnávání zlomků
vztah zlomek desetinné číslo
Svět přírody
Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva k jednotlivým orgánům.

Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku.
Uspořádání stavby rostlinného těla.

Stavba a význam jednotlivých částí rostlin.
Estetická výchova
interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepisreprodukce zpěvu a jednoduchého doprovodu
Komletace 3D modelu města
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Atletika.

Basketbalová průprava.

Doplňkové sporty.