14.5.2018 - 25.5.2018, 7.r.

21 . 9 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od poloviny 15. století do druhé poloviny 18. století.

V písemném projevu zvládá pravidla české skladby ve větě jednoduché i souvětí.

Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu.
literatura evropské renesance
pravidla české skladby


řízená diskuse, dialog, použití vhodných komunikačních prostředků vzhledem k záměru mluvčího a kom. situaci
Grafické rozbory souvětí (věta hlavní, věta vedlejší, druhy VV)
Anglický jazyk
Reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají probíraných témat.
Zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci.
Opakování učiva z lekce 3.
Velká Británie, Londýn, orientace ve městě.
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Porozumění jednoduchému textu a vyhledání požadované informace.
Tvorba krátkých odpovědí na krátká sdělení či otázky.
Práce se slovníkem.
Opakování skloňování podstatných jmen, časování sloves, číslovek, předložek spojených s časem.
Téma: Essen und Trinken.
Španělský jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. tvorba písemných odpovědí na krátká sdělení či otázky Reálie Latinská Amerika + historie. Krátký dopis jako odpověď. Text Animales -rozšíření slovní zásoby.
Člověk a společnost
vysvětlí myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky.

objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie.

objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky.
snahy o reformu římskokatolické církve a postoj církve k nim

český stát a jeho postavení od poloviny 15. století do roku 1618
Třicetiletá válka a její důsledky
Informační a komunikační technologie
Zpracuje informace v multimediální podobě Záznam videa, střih, úprava v programu imovie.
Člověk a svět práce
Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky, ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

Provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení.
tvorba jednoduchých konstrukčních prvků ze stavebnic


montáž, demontáž a údržba jednoduchých předmětů a zařízení
Matematicko fyzikální základ
Využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů.

Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data.


Porovnává soubory dat.
mechanika kapalin
hydrostatický tlak

zpracování dat do tabulek a grafů
čtení z grafů a diagramů

četnost jednotlivých prvků
aritmetický průměr
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy a zařazuje je do hlavních skupin.

Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií, objasní funkci základních organel.

Orientuje se v daném přehledu vývoje organismů.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (hmyz, ostnokožci)


rozeznání a zařazení běžých druhů do skupin (hmyz, ostnokožci)
práce s atlasem

zásady bezpečného chování ve styku s bezobratlými živočichy

přizpůsobení organismů různým podmínkám prostředí

struktura rostlinné, živočišné, bakteriální bunky
vyhledání společných a odlišných znaků

názory na vznik života
Přírodopis 6
- hmyz- test
- ostnokožci (str. 102-103) + pracovní list
- buňka (str. 20-23
- jednobuněčné organismy (42-47)
- vznik života (str. 8-11)
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepisvztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření


vlastní osobitá tvorba
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - basketbalová a volejbalová průprava.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - průpravná cvičení v přehazované.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.
basketbalová poziční střelba
volejbalové podáníobranné a útočné činnosti, taktika hry