14.5.2018 - 25.5.2018, 8.r.

1 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětíuvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 2. poloviny 19. století do moderny

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů


-skladba souvětí, významové vztahy mezi větnými částmi, věta hlavní a vedlejší, souřadnost a podřadnost, typy vedlejších vět, graf souvětí

realismus, jeho znaky, dílo Boženy Němcové

- základní znaky úvahy
opakování, poměry mezi souřadně spojenými větami vedlejšími, test na interpunkci a velká písmena


- život a dílo B. Němcové, vyhledání informací, práce s textem a literární ukázkou, dílo Divá Bára (charakteristika literární postavy)
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace a promluvy, která se týká oblečení.
Porozumění jednoduchému textu týkajícího se oblečení.
Použití modálních sloves, minulý čas modálních sloves.
Hry na procvičení slovní zásoby.
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět.
Základní zdvořilostní obraty.
Jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace.
Opakování modálních sloves, skloňování podstatných jmen v různých pádech.
Osobní zájmena-skloňování.
Téma: Im Restaurant-základní fráze a obraty.
Španělský jazyk
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
stavba vět - konkrétní informace
budoucí čas jednoduchý
Mi día - tvorba komiksu
budoucí čas jednoduchý - procvičování a tvorba vět
Člověk a společnost
Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy.
Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu.
- Liberalismus x socialismus
- Vznik politický stran v R-U v letech 1848-1914
- Četba historických a současných textů (srovnání vlastenectví a nacionalismu)
Ukáže na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.
Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika společenských vlivů na životní prostředí.
Práce s tématickými mapami ČR a světa
Ostrovy z plastu v Tichém oceánu
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. motivační dopis a tvorba strukturovaného životopisu
Matematicko fyzikální základ
Sčítá a násobí mnohočleny.

Provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním.Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles.
Načrtne a sestrojí sítě základních těles.
sčítání a násobení mnohočlenů

úvod do vzorců...
(a + b)2
(a - b)2
a2 - b2

válec, koule, jehlan, kužel

sítě tělesHledání informací o vybraných tělesech, tvorba společného portfólia.
Svět přírody
Rozlišuje chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Porovnává vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin a solí, posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí.

Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet.

chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin - kyseliny a soli

vlastnosti a využití kyselin, kyslíkatých a bezkyslíkatých solívýskyt a praktický význam některých kyselinPT: Environmentální výchova, lidské aktivity a problémy životního prostředí - chemie jako pomocník i nebezpečí, globální environmentální problémy
Estetická výchova
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.
kombinace výtvarných technik


interpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních
Výtvarná kolekce
Tělesná výchova
V případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka.
mezilidské vztahy, komunikace


základy orientace na mapě
základy orientačního běhu


gymnastika
kondiční formy cvičení
moderní gymnastika
atletika
úpolová cvičení
herní kombinace v košíkové a odbíjenézdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek
závislostOsobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.