14.5.2018 - 25.5.2018, 9.r.

23 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
vádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období 1945-1968.

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období 70. let - 80. let 20. století.

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 80. let do současnosti.
PT: Výchova demokratického občana, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie.
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace. • zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Rozhovory se spolužáky, průzkum ve třídě.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům.
Množné číslo podstatných jmen.
Témata: Zukunft, Träume und Wünsche, Traumberuf.
Test-perfektum pravidelných a vybraných nepravidelných sloves.
Španělský jazyk
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
minulý čas složený, téma Recetas sestaví a napíše jednoduchý recept
Člověk a společnost
Ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa hlavních aktuálních politických změn v celosvětových souvislostech.

Uvede příklady a porovná klady a zápory některých projevů globalizace.

Vyjádří svůj osobní názor na některé globální problémy současnosti a podloží jej argumenty.
Příklady vývoje názoru na význam zeměpisné polohy státu, hlediska politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích

Globalizace.

Aktuální podoba globálních problémů.
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
Matematicko fyzikální základ
Určí vlastnosti polovodiče.
Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet.
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí.
vlastnosti polovodiče, polovodičová dioda,
pohyb planet a vesmírných těles


Dokončování rysu a rozbor úloh Malé maturity
Svět přírody
V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování Lidská sexualita
Estetická výchova
Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření. Vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření. Průřezové téma: Mediální výchova, tvorba mediálního sdělení - prezentace vizuálně obrazných vyjádření.

Malba na plátno a prezentace vlastního díla, záměr, vztah k předloze, pokud šlo o reprodukci.

Zpětná vazba k teoretickému testu v Malých maturitách.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.
Herní kombinace v košíkové a odbíjené.

Úpolová cvičení.

Doplňkové sporty.