28.5.2018 - 8.6.2018, 5.r.

20 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy.

Volně reprodukuje text podle svých schopností.

Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je.

Psaní velkých písmen.
Literární pojmy.

Dramatizace.
Anglický jazyk
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu.
Zapojí se do rozhovorů.
Články z učebnice a autentické materiály.
Denní režim, opakující se činnosti. Přítomné časy.
Člověk a jeho svět
Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkci jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života. Soustavy lidského těla - vylučovací, nervová, smyslová.
Informační a komunikační technologie
Vytvoří jednoduchou prezentaci v prezentačním programu. Práce s prezentačním programem (Google prezentace). Tvorba prezentace na téma Divadla. Ústní prezentace v hodině.
Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty.
Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky.
Řeší úlohy s využitím osové souměrnosti
Desetinná čísla

Nestandardně zadané úlohy


Obrazce ve čtvercové síti
Kultura ducha a těla
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace. (Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - pohyb jako způsob vyjadřování.)
porovnává různá pojetí i provedení výtvarného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
vytváří varianty osvojených pohybových her. (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - vytváření pravidel a jejich kreativní využívání.)
taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny proudu znějící hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků.

Kulisy na závěrečné divadelní představení

Různé druhy vybíjené
cvičení na hudbu
doplňkové sporty
Loncup - vybíjená