28.5.2018 - 8.6.2018, 6.r.

17 . 10 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
V písemném projevu zvládá pravidla české skladby ve větě jednoduché i souvětí.

Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníkovými příručkami.
• pravidla české skladby


• kodifikační příručky, orientace v příručkách, dostupnost jazykových publikací
Anglický jazyk
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text).
Promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou - popis oblíbeného filmu či pořadu.
Slovní zásoba týkající se různých forem zábavy; vyjádření budoucnosti pomocí vazby "going to". (začátek 6. lekce)
Multikulturní výchova, multikulturalita - komunikace s lidmi z jiných zemí, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Člověk a společnost
Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik.

Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku christianizace a vzniku států.
etnický obraz Evropy po stěhování národůzměny způsobené přijetím křesťanství, vznik nových států
Na vybraných příkladech zhodnotí mozaiku multikulturního světa.


Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
multikulturalitaprojevy vandalismu


čtení z mapy, práce s textem
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s vektorovou grafikou a animacemi Základy tvorby animací. Frame by frame, motion, shape. Práce v program Adobe flash.
Člověk a svět práce
Užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku. tvorba náčrtu
čtení jednoduchých výkresů a pracovních postupů a návodů

Prezentace vytvořených prací
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením, identifikování základních orientačních prvků v textu.
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.


Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření pomocí zlomku, desetinného čísla, procenta.
početní operace se zlomky
převrácená hodnota čísla

porovnávání zlomků
vztah zlomek desetinné číslo
Svět přírody
Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin.

Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné pomocí atlasů.
Základní princip fotosyntézy, dýchání rostlin, rozmnožování a růst rostlin.

Rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem a klíčem.
Estetická výchova
vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich kulturní i historická podmíněnostvztah hudby, výtvarného a dalších druhů umění
Multikulturní výchova, multikulturalita - odlišnosti ve výtvarném projevu různých kultur.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. basketbalová průprava

volejbalová průprava

doplňkové sporty