28.5.2018 - 8.6.2018, 7.r.

1 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry, osobnosti a díla období od středověku po klasicismus.

Vyhledává informace v různých typech informačních zdrojů.

Využívá zásady studijního čtení.


V písemném projevu zvládá pravidla české skladby v souvětí.

Vývoj a proměna lit. žánrů, zaměření na zásadní osobnosti a díla daných historických období.

Výpisky, poznámky; záznam hlavní myšlenky v bodech.

Formuluje hlavní myšlenku textu, vytvoří stručné poznámky.

Interpunkce v souvětí.
Práce na literárním leporelu
Anglický jazyk
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech.
Promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou.
Vyhledávání konkrétních informací o Velké Británii v jednoduchém textu.
Reálie Velké Británie, Londýn. Orientace ve městě.
Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - technika řeči, výraz řeči.
Multikulturní výchova, multikulturalita - specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost.
Německý jazyk
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
• porozumění konkrétním informacím v rámci poslechových cvičení
• používání základních zdvořilostních obratů, poskytnutí konkrétních informací
Dokončení témat Essen und Trinken, Einkaufen.
Úvod do tématu Reisen.
Zeměpisné názvy+předložky s nimi spojené.
Testík-Essen und Trinken.
Závěrečný test-shrnutí gramatiky a témat tohoto pololetí.
Španělský jazyk
Stručně reaguje na jednoduchá písemná sdělení. Písemná sdělení týkající se každodenních situací. Oblíbené zvíře - prezentace. Dokončení atlasu zvířat.
Člověk a společnost
Objasní příčiny a důsledky 30.leté války a posoudí její důsledky.

Na příkladech evropských dějin, konkretizuje absolutismus, konstituční monarchii, parlamentarismus.

Rozpozná základní znaky baroka, uvede jeho představitele a významné kulturní památky.

Zvažuje jaké změny ve vybraných reginech světa nastaly a nastávají a co je jejich příčinou.

Posoudí na přiměřené úrovni pohyby a dynamiku růstu pohybů lidské populace na světě.
Třicetiletá válka a její důsledky


srovnání způsobu vlády v jednotlivých státech Evropy 17 a 18. století

Baroko a osvícenství

Vývoj světových regionů


Globální společenské, politické a hospodářské procesy
Zelený pruh - strana 34 - 45
Informační a komunikační technologie
Tvoří záznam v multimediální podobě Střih videa, práce s titulky, hudbou,
Člověk a svět práce
Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky, ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu.

Provádí montáž a demontáž jednoduchých předmětů a zařízení.
tvorba jednoduchých konstrukčních prvků ze stavebnic


montáž, demontáž a údržba jednoduchých předmětů a zařízení
Matematicko fyzikální základ
Předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní.

Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data.

Porovnává soubory dat.
vztlaková síla
Archimédův zákon

zpracování dat do tabulek a grafů

četnost jednotlivých prvků
aritmetický průměr
Svět přírody
Popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií, objasní funkci základních organel .

Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Orientuje se v daném přehledu vývoje organismů.

Objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému.

Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi.

Rozlišuje a uvede příklady systému organismů - populace, společenstva, ekosystémy.

Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam.
struktura rostlinné, živočišné, bakteriální buňky
vyhledávání společných a odlišných znaků

Systém organismů - jednobuněčné organismy (řasy a prvoci).


názory na vznik života

živé a neživé složky ekosystému, jejich působení na organismy


vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím, ekosystém


ekosystém, populace, společenstvo


potravní řetězce
Přírodopis 6

Buňka - str. 20-23

Jednobuněčné organismy - str. 42-47

Názory na vznik života - str. 8-11

Vztahy mezi organismy - str. 16-17

Společenstvo, ekosystém - str. 104-109
Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Vysvětluje postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.

Uplatňuje pěvecké dovednosti při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis


výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich kulturní i historická podmíněnost


vztah obsahu a formy vizuálního vyjádření


písně a skladby různých stylů a žánrů


hlasová hygiena, technika vokálního projevu a jejich využití při zpěvu a mluvním projevu
PT:
Multikulturní výchova, multikulturalita odlišnosti ve výtvarném projevu různých kultur

Mediální výchova, tvorba mediálního sdělení - prezentace vizuálně obrazných vyjádření

Osobnosti a sociální výchova, psychohygiena - uplatnění hudby při relaxaci
Tělesná výchova
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - turistika, pobyt v přírodě.přehazovaná, doplňkové sportypráce s mapouPT: kooperace, kompetice, komunikace, morální rozvoj.