28.5.2018 - 8.6.2018, 8.r.

1 . 6 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.


složitější souvětí (poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními, vedlejšími a větnými členy)
tvorba vlastního textu - úvaha a její znaky
výklad - referáty na spisovatele 19. století
realismus, symbolismus
- opakovací test, interpunkce
- texty dle komunikačního záměru
- do 4. 6. zaslat referáty na email


- dílo J. Nerudy, realisté v Rusku, znaky symbolismu, 6.6. opakovací test
Anglický jazyk
Reaguje na na jednoduché písemné sdělení.
Zeptá se na potřebnou informaci, která se vztahuje k životu ve Velké Británii a k historii.
Rozumí nápisům, vzkazům, varováním a zprávám.
Tvorba otázek a odpovědí v minulém čase prostém a průběhovém.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět vztahujícím se k osvojovaným tématům.
Základní zdvořilostní obraty.
Opakování gramatiky tohoto pololetí.
Téma: Im Restaurant, Einkaufen.
Test-Im Restaurant-slovíčka, základní fráze.
Závěrečný test-shrnutí gramatiky a slovní zásoby z tohoto pololetí.
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
Mi día, Planes del verano
budoucí čas
komiks, časování sloves zvratných a jednoduchý budoucí čas
Člověk a společnost
Na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy.
Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu.
- Liberalismus x socialismus
- Vznik politický stran v R-U v letech 1848-1914
- Četba historických a současných textů (srovnání vlastenectví a nacionalismu)
Vymezí a lokalizuje region Prahy.
Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry pražského regionu.
Ukáže na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.
Praha - přírodní poměry, hospodářství, správní členění, kulturní instituce.
Práce s tématickými mapami ČR a světa
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. Motivační dopis a tvorba strukturovaného životopisu
Matematicko fyzikální základ
Sčítá a násobí mnohočleny.

Provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním.Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles.
Načrtne a sestrojí sítě základních těles.
sčítání a násobení mnohočlenů

(a + b)2
(a - b)2
a2 - b2
vytýkání před závorku"

válec, koule, jehlan, kužel
Svět přírody
Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení.

Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání.

Přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu.

Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu.
hmotnostní zlomek a koncentrace roztoků

chemické rovnice - slučování, neutralizace, zákon zachování hmotnostilátkové množství, molární hmotnost


vliv teploty, plošného obsahu, povrchu výchozích látek na rychlost chemických reakcí; katalyzátory
Estetická výchova
Vybírá a uplatňuje prostředky výtvarného vyjádření. Kombinace výtvarných technik se zaměřením na uplatnění jejich specif. vlastností Práce na výtvarné kolekci
Tělesná výchova
Uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni.

Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochrana přírody ve sportu.

Samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností (zatěžovanými svaly).

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.patologické jevyhistorie a současnost sportu
olympismusindividuální rozcvičení, strečink, kompenzace před a po ukončení hodiny


gymnastika
kondiční formy cvičení
moderní gymnastika
atletika
úpolová cvičení
herní kombinace v košíkové a odbíjené
Osobnostní a sociální výchova -morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika.