28.5.2018 - 8.6.2018, 9.r.

17 . 10 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 80. let do současnosti.

porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování.

Virginie Woolfová - HodinyAnglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost. • popis událostí za pomocí vět logicky řazených za sebou Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Odpovědi na krátká sdělení či otázky s použitím jednoduchých slovních spojení a vět.
Jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace.
Množné číslo podstatných jmen.
Skloňování přídavných jmen.
Témata: Zukunft, Träume und Wünsche, Traumberuf, Meine Pläne
Test-Meine Zukunft.
Závěrečný shrnující test.
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
En el restaurante, en el mercado, la receta favorita tiempo pasado simple (minulý čas)
návštěva restaurace - objednávka (praktické užití jazyka)
Člověk a společnost
Uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států.

Ukáže na mapách jednotlivých světadílů místa hlavních aktuálních politických změn v celosvětových souvislostech.

Orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu.
• Zahraniční vazby České republiky

• příklady vývoje názoru na význam zeměpisné polohy státu, hlediska politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích

• práce s časovou osou a dějepisnými mapami, přehled historických epoch
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.

Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.
Matematicko fyzikální základ
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí.
Určí vlastnosti polovodiče.
Zapojí správně polovodičovou diodu.
Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet.
Odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností.


prostorová představivostvlastnosti polovodiče
polovodičová dioda

pohyb planet a vesmírných těles

vlastnosti hvězd, vlastnosti planet
nutno odevzdat technický výkres a práci na téma Vesmír
Svět přírody
V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování.

Objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří.
lidská sexualita
ontogeneze člověka
Estetická výchova
Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření. Vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření. Malba na plátno a prezentace vlastních děl.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.
Herní kombinace v košíkové a odbíjené.

Úpolová cvičení.

Doplňkové sporty.