11.6.2018 - 29.6.2018, 5.r.

23 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů.

Gramatika.
Druhy a žánry dětské literatury.

Opakování učiva pátého ročníku.
Anglický jazyk
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu.
Jednoduše sdělí základní informace, které se týkají osob a zvířat.
Slovní zásoba spojená s popisem zvířat, porovnávání, vlastnosti, přídavná jména.
Přítomné časy.
Člověk a jeho svět
Situace ohrožující zdraví a chování směřující k jejich odvrácení
Předvede v modelových dituacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů.
Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.
Osobnostní a sociální výchova, Komunikćkace - dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci.
Návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, drogy - prevence
Státní svátky a významné dny
Způsob života a hmotná kultura ve středověku a novověku.
preventivní program 25. 6. - návykové látky
Informační a komunikační technologie
Vytvoří jednoduchou prezentaci v prezentačním programu. Práce s prezentačním programem (Google prezentace). Ústní prezentace v hodině.
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy Čtení a sestavování tabulek a diagramů.
Kultura ducha a těla
Porovnává různá pojetí i provedení výtvarného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace. (Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - pohyb jako způsob vyjadřování.)
práce s výtvarným námětem (tvorba kulis)
cvičení na hudbu
doplňkové sporty
taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny proudu znějící hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků.
Zkoušky na závěrečné představení