11.6.2018 - 29.6.2018, 6.r.

25 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché
Znázorní vztahy v souvětí.
V písemném projevu zvládá pravidla české skladby ve větě jednoduché i souvětí.

větné členy

graf souvětí
procvičování pravopisu
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Poskytování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět.
Promluva na téma FILM podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou.
Slovní zásoba a gramatika z lekce 6.
Různé formy zábavy - televizní pořady, popis filmu; vyjádření budoucnosti pomocí vazby "going to"; tvorba příslovcí.
Člověk a společnost
Porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti.

Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku christianizace a vzniku států.

Objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí.
porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti

změny způsobené přijetím křesťanství, vznik nových států


lidská identita, její zdroje a nezadatelnos
Informační a komunikační technologie
Vytváří jednoduché počítačové animace Práce v programu Flash. - animace pomocí motion a shape.
Člověk a svět práce
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; je schopen poskytnout první pomoc při úrazu.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pracovní pomůcky

První pomoc při drobných poraněních
Matematicko fyzikální základ
Provádí početní operace v oboru racionálních čísel. početní operace se zlomky
převrácená hodnota čísla
Svět přírody
Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů. Rozeznání a systematické zařazení běžných druhů rostlin do taxonomických skupin, práce s atlasem a klíčem.
Estetická výchova
Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.

Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.
vztah hudby, výtvarného a dalších druhů umění

nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. basketbalová průprava

volejbalová průprava

průpravná cvičení v přehazované

doplňkové sporty