11.6.2018 - 29.6.2018, 7.r.

19 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele období od poloviny 15. století do druhé poloviny 18. století.

Využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky.
produkce projevů mluvených i psanýchrenesance a humanismus v Čechách a ve světě, pobělohorská literatura barokní, dílo J. A. Komenského


klíčová slova, redukce obsahu textu, hlavní myšlenka textu, myšlenková mapa
Anglický jazyk
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat.
Zapojování se pomocí frází a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká prostředí, v němž žije, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci.
Porozumění tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak/obrázek/text).
Londýn. Orientace ve městě.
Německý jazyk
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - objevujeme Evropu a svět.
Porozumění konkrétním informacím v rámci poslechových cvičení. Opakování gramatiky 7. ročníku.
Vybrané předložky se 3. a 4. pádem.
Zeměpisné názvy.
Téma: Ferien
Španělský jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností. výběr, řazení a doplňování odpovědí. Rodina, příbuzní, popis osob a místa - opakování probraného učiva interaktivní formou.
Člověk a společnost
posoudí na přiměřené úrovni pohyby a dynamiku růstu pohybů lidské populace na světě.

na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus.

rozpozná základní znaky baroka, uvede jeho představitele a příklady významných kulturních památek.

dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování

rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
globální společenské, politické a hospodářské procesy

srovnání způsobu vlády v jednotlivých státech Evropy 17. a 18. století

baroko a osvícenství

právo - soubor práv a povinností

protiprávní jednání, jeho postih
Informační a komunikační technologie
Využívá hardware a software v praktickém životě Ukázka 3D tisku.
Člověk a svět práce
Navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky, ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu.

Provádí montáž a demontáž jednoduchých předmětů a zařízení.
tvorba jednoduchých konstrukčních prvků ze stavebnic


montáž, demontáž a údržba jednoduchých předmětů a zařízení
Matematicko fyzikální základ
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data.


Porovnává soubory dat.
zpracování dat do tabulek a grafů
čtení z grafů a diagramů

četnost jednotlivých prvků
aritmetický průměr
Svět přírody
Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi.

Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam.

Optimálně reaguje na změny v období dospívání a kultivovaně se chová k jedincům opačného pohlaví.

V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování.
vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím, ekosystém


potravní řetězce


sexuální výchova
PT: Environmentální výchova, ekosystémy - les, vodní zdroje, moře tropický deštný les, lidské sídlo, kulturní krajina

Estetická výchova
Interpretuje umělecká výtvarná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Vysvětluje postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.

Uplatňuje pěvecké dovednosti při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě.

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů.
výtvarné umění období probíraného souběžně v oboru dějepis


výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich kulturní i historická podmíněnost


vztah obsahu a formy vizuálního vyjádření


písně a skladby různých stylů a žánrů


hlasová hygiena, technika vokálního projevu a jejich využití při zpěvu a mluvním projevu
PT:
Multikulturní výchova, multikulturalita odlišnosti ve výtvarném projevu různých kultur

Mediální výchova, tvorba mediálního sdělení - prezentace vizuálně obrazných vyjádření

Osobnosti a sociální výchova, psychohygiena - uplatnění hudby při relaxaci
Tělesná výchova
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti - turistika, pobyt v přírodě.


práce s mapou