11.6.2018 - 29.6.2018, 8.r.

19 . 4 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
-využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
-rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
-ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačním zdroji. PT: Mediální výchova - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení


produkce a reprodukce uměleckého, publicistického a odborného textu, volné psaní, inspirace stylem vybraných českých a světových autorů (stylizace) - úvaha
tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě znalosti odpovídající literární terminologie

májovci, realismus v Čechách a ve světě, „de siècle“, moderna a její představitelé

úvaha dle zadání, vzájemné sdílení, základní znaky , stanoviska a argumentace,propojení - ročníkový projekt Rozsviť!
- umělecký text - grafický záznam v textu
- seznámení s autory dekadence a symbolismu, ruský psychologický román
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům a vyhledá v nich potřebnou informaci.
Převypráví událost či příběh.
Historie, materiály. Shrnutí a opakování mluvnických časů, slovní zásoby a základních frází.
Německý jazyk
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat.
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - objevujeme Evropu a svět.
Základní zdvořilostní obraty.
Jednoduché rozhovory, otázky na konkrétní informace.
Dokončení tématu Im Restaurant.
Opakování učiva 8. ročníku.
Vedlejší věty se spojkou weil, dass.
Téma: Ferien und Reisen.
Španělský jazyk
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
Planes para el verano - procvičení blízké budoucnosti a budoucího času, tvorba otázky
PT: Multikulturní výchova ( bližší seznámení se Španělskem - referáty a jejich prezentace)
- praktické užití slovní zásoby
Člověk a společnost
Charakterizuje emancipační úsilí významných společenských skupin.
(společnost 19. století)
Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát - základní principy a hodnoty demokratického politického systému.
Vymezí a lokalizuje region Prahy.
Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají.
Uvede hlavní příčiny i možné důsledky některých globálních problémů současnosti pro život lidstva.
Uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu.
Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika společenských vlivů na životní prostředí.
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.
Matematicko fyzikální základ
Provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním.

Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů.
Svět přírody
Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení.

Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání.

Přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu.

Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu.

Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklad uplatňování neutralizace v praxi.

Rozlišuje různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití.

Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění.
hmotnostní zlomek a koncentrace roztoků

chemické rovnice - slučování, neutralizace
zákon zachování hmotnosti


látkové množství, molární hmotnost


vliv teploty, plošného obsahu, povrchu výchozích látek na rychlost chemických reakcí
katalyzátory

kyselost a zásaditost roztoků


destilovaná, pitná a odpadní voda
výroba pitné vody, čistota vody

čistota vody, čistota a složení ovzduší, ozonová vrstva
PT:

Sociální rozvoj, kooperace a kompetice - týmová spolupráce, vedení a organizování práce.

Environmentální výchova, základní Podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí - nutnost ochrany vody, zdroje znečištění, ekologie.
Estetická výchova
vysvětluje své postoje ke způsobům výtvarného vyjádření s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.

porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
interpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních

utváření a uplatnění komunikačního obsahu výtvarného díla


sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
Tělesná výchova
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochrana přírody ve sportu.

Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v odbíjené a zařazovaných doplňkových sportech.
historie a současnost sportu
olympismuszdravý životní styl - opakování, závěrečné shrnutí


odbíjená
doplňkové sporty

Osobnostní a sociální výchova -morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika.

Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.