11.6.2018 - 29.6.2018, 9.r.

25 . 5 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od 80. let do současnosti.

porovná různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování.
medailonky autorů
Anglický jazyk
Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. • porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma daného textu)
• odvozování z daných souvislostí významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu
Téma:
Austrálie

Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - reálie anglicky mluvících zemí.

Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát - demokratické tradice anglicky mluvících zemí.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – Objevujeme Evropu a svět
Porozumění významu slov, slovním spojením a smyslu jednoduchých vět, vztahujících se k osvojovaným tématům.
Rozpoznávání známých slov a slovních spojení.
Množné číslo podstatných jmen.
Skloňování přídavných jmen.
Opakování učiva 9. ročníku.
Téma: Reisen und Ferien.
Španělský jazyk
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá

Mis planes para el verano - budoucnost a blízká budoucnost

En el restaurante
- psaní dopisu dle vzoru

- praktické využití při návštěvě restaurace
Člověk a společnost
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.

• mediální informace, jejich pravdivost, ověřování, porovnávání, reklama, příklady působení, výroba vlastní reklamy Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - zpravodajství a reklama
Člověk a svět práce
Prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.

Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí.
prezentace středních škol
Matematicko fyzikální základ
Nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací.
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů.
Shrnutí a opakování jednotlivých témat a typových úloh. Průřezové téma - Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj - Kreativita).
Svět přírody
Objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří.

Orientuje se v základních stupních fylogeneze člověka.

Aplikuje znalosti o principech hašení požárů a řešení modelových situací z praxe.

Navrhne nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek.
Ontogeneze člověka

Fylogeneze člověka

Hořlavé látky - třídy hořlavých látek

Mimořádné události - havárie a úniky nebezpečných látek
Estetická výchova
Rozpozná některé z tanců různých stylových období.

Nalézá vhodnou formu pro prezentaci vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření.
Hudba a tanec v průběhu staletí.


Vztah obsahu a formy obrazně vizuálního vyjádření.
Průřezové téma:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - šíření tanečních vzorů, globalizace umění, kultury.

Taneční workshop. Malba na plátno.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované dovednosti vhodně aplikuje v zařazovaných doplňkových sportech.
Herní kombinace v košíkové a odbíjené.


Doplňkové sporty.