2.5.2018 - 10.5.2018, 4.r.

21 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu)

Rozlišíš větu jednoduchou a souvětí. (odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí)

Vhodně použiješ spojovací výrazy. (užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

slovní druhy a jejich třídění
podstatná jména
(pád, číslo, rod, vzor)
slovesa
(osoba, číslo, čas)
tvary slov

stavba věty
věta jednoduchá, souvětí

spojovací výrazy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení schopností zapamatování.

Osobnostní a sociální výchova, komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální.
Anglický jazyk
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Vyhledávání konkrétních informací (o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo jiných osvojovaných tématech) v krátkém jednoduchém textu. Texty o škole, školních předmětech, vzdělávání v anglicky mluvících zemích.

Průřezová témata: Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, objevujeme Evropu a svět - státní symboly anglicky mluvících zemí.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Chápeš důležitost rovnováhy v přírodě. (objevuje a zjišťuje princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka)

Vysvětlíš funkci ekosystémů. (zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů)

Komunikuješ pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.Jagellonci

rovnováha v přírodě
podíl člověka na stavu přírody a krajiny

přírodní společenstva - les, louka, rybník

zřízení a údržba emailové adresy na veřejném serveru
odesílání a příjem emailu s přílohou
Environmentální výchova, Vztah člověka k prostředí - příroda a kultura obce a její ochrana.

Environmentální výchova - ekosystémy - funkce ekosystémů.
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
sčítání a odčítání v oboru 0 - 1 000 000, násobení a dělení do milionu, písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem
Kultura ducha a těla
Sdílíš s ostatními pocity ze své tvorby. (nalézá obsah výtvarných zobrazení, která vytvořil, vybral či upravil a komunikuje o nich)

Zařazuješ do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení. (zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování)

Vhodně reaguješ na doporučení vedoucí k vlastnímu zlepšení. (reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
komunikace o výtvarném zobrazení

zdravotní oslabení - pohybový režim, dechová cvičení, zásady správného držení těla, sestavy cvičení, význam cvičení v sériích.

komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály).
Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - řeč těla, zvuků a slov.