14.5.2018 - 25.5.2018, 4.r.

21 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů)

Rozlišíš větu jednoduchou a souvětí. (odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí)

Vhodně použiješ spojovací výrazy. (užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

druhy a žánry dětské literatury
literatura umělecká a věcná, encyklopedie, slovník

stavba věty
věta jednoduchá, souvětí

spojovací výrazy
Anglický jazyk
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. Slova, slovní spojení, krátké věty s jejichž použitím sestaví pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informace nebo se na ně zeptá (např. jak se má, co dělá, vlastní a umí, zda souhlasí či nesouhlasí) za použití základních zdvořilostních obratů (pozdrav, oslovení, rozloučení, poděkování). Téma: škola, školní předměty, volnočasové aktivity.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Třídíš organismy do skupin. (porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy)

Komunikuješ pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení.

Chráníš data před poškozením, ztrátou a zneužitím.

Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

Jiří z Poděbrad

třídění organismů do skupin Environmentální výchova - základní podmínky života -ochrana biologických druhů.

odesílání a příjem emailu s přílohou

vhodné pojmenování, ukládání, vyhledávání, kopírování a mazání souborů a složek
zálohování dat

virové nebezpečí
legálnost software
Environmentální výchova - základní podmínky života -ochrana biologických druhů.
Určíš obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užíváš základní jednotky obsahu. (určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu)

Znázorníš osově souměrné útvary a určíš osu souměrnosti. (rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru)

Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

obsahy a jednotky obsahu

osová souměrnost osově souměrné útvary

písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem
Kultura ducha a těla
Rozlišíš jednoduché hudební formy. (rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby)

Vhodně reaguješ na doporučení vedoucí k vlastnímu zlepšení. (reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
jednoduché hudební formy (píseň + výběr některé další hudební formy)

komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály).
Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, komunikace - řeč těla, zvuků a slov.