10.9.2018 - 21.9.2018, 5.r.

24 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Napíšeš omluvenku, zprávu, oznámení, vzkaz a inzerát. (Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.)

Vyhledáš základní skladební dvojici. (vyhledává základní skladební dvojici.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
omluvenka, zpráva, oznámení, vzkaz, inzerát

základní větné členy - podmět a přísudek, (podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný), příčestí minulé
Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk
Opakování slovní zásoby a mluvnických jevů ze 4. ročníku.
Rozumí jednoduchým a zřetelně proneseným slovům a větám, které souvisejí s časem a denním režimem.
Hodiny a čas, Můj den. Rozřazovací testy a rozdělení žáků do skupin.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Vysvětlíš souvislost pohybů Země se střídáním dne, noci a ročních období. (Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti Vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
Jan Amos Komenský
16.-17.století

pohyby Země, střídání dne, noci, ročních období
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny
Informační a komunikační technologie
Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě závady. Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení. pravidla práce s počítačem, používání emailu - opakování, práce s adresářem emailu, chat (textový, audio, video)
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel)opakování učiva 4.ročníku

slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi
Kultura ducha a těla
Dodržuješ zásady hygieny a bezpečnosti práce. (Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce.)

Vytváříš prostorové objekty. (Užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup.)

Zvládáš techniku speciálních cvičení. (Zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

zásady hygieny a bezpečnosti při prováděných činnostech

objemové výtvarné vyjádření – plastika a skulptura

význam speciálních cvičení
základní technika speciálních cvičení
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj vlastního výtvarného projevu.