24.9.2018 - 5.10.2018, 5.r.

20 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Vyhledáš základní skladební dvojici. (vyhledává základní skladební dvojici.)

Správně píšeš i/y v příčestí minulém. (zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.)

Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
základní větné členy - podmět a přísudek, (podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný), příčestí minulé

shoda přísudku s podmětem

omluvenka, zpráva, oznámení, vzkaz, inzerát
Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk
Odpoví na jednoduché otázky týkající se vlastní osoby, rodiny, školy a volného času.
Rozumí krátkým textům z běžného života.
Reakce pomocí slov, slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho samotného, členů rodiny a kamarádů (sdělí věk, jméno, bydliště, své zájmy...).
Rozpozná slova a slovní spojení v neznámém textu.
Člověk a jeho svět
Vysvětlíš souvislost pohybů Země se střídáním dne, noci a ročních období. (Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti Vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období.)

Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a současnosti. (Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
pohyby Země, střídání dne, noci, ročních období

časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin - život, doba a dílo J.A.Komenského.
17. století

způsob života a hmotná kultura v 17. století
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny
Informační a komunikační technologie
Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty. Pracuješ s textem a obrázkem v textovém editoru. (Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru.) bezpečnost práce na internetu, kyberšikana základní ovládání programu dokumenty google formát písma a odstavce
Zaokrouhluješ na miliony, statisíce a desetitisíce. (zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
zaokrouhlování na miliony, tisíce, sta a desítky
zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku
Svět přírody
Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení.
Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty.
kyberšikana
používání emailu - opakování
práce s adresářem emailu
chat (textový, audio, video)
Kultura ducha a těla
V hudbě rozpoznáš rytmus a pohyb melodie. (Rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové i zřetelné harmonické změny.)

Vytváříš prostorové objekty. (Užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup.)

Zvládáš základní gymnastické cviky. (Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

výrazové hudební prostředky (rytmus, melodie a její pohyb - vzestupná a sestupná)

objemové výtvarné vyjádření – plastika a skulptura

gymnastická průprava
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - rozvoj vlastního výtvarného projevu.