8.10.2018 - 19.10.2018, 5.r.

20 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně píšeš i/y v příčestí minulém. (zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
shoda přísudku s podmětem
Anglický jazyk
Rozumí krátkým textům z běžného života.
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se volného času, zálib a bydlení.
Slovní zásoba týkající se bydlení.
Vyjádření možnosti can/can´t, vazba there is/are.
Poslechové aktivity, písnička.
Člověk a jeho svět
Vysvětlíš souvislost pohybů Země se střídáním dne, noci a ročních období. (Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti Vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období.)

Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích.

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a současnosti. (Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

pohyby Země, střídání dne, noci, ročních období

zážitky, zkušenosti, zajímavosti z cest

způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa.
Informační a komunikační technologie
Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty. základní ovládání programu dokumenty google formát písma a odstavce sdílení dokumentů Hravě žij zdravě
Zaokrouhluješ na miliony, statisíce a desetitisíce. (zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel.)

Sestrojíš rovnoběžky. (sestrojí rovnoběžky)


zaokrouhlování na miliony, tisíce, sta a desítky
zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku

rovnoběžky a jejich sestrojení
Kultura ducha a těla
V hudbě rozpoznáš rytmus a pohyb melodie. (Rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové i zřetelné harmonické změny.)

Zvládáš techniku speciálních cvičení. (Zvládá základní techniku speciálních cvičení, koriguje techniku cvičení podle pokynů učitele.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.

výrazové hudební prostředky (rytmus, melodie a její pohyb - vzestupná a sestupná)

význam speciálních cvičení
základní technika speciálních cvičení