12.11.2018 - 23.11.2018, 5.r.

23 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišíš druhy přídavných jmen a správně je píšeš. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.)

Správně píšeš i/y v příčestí minulém. (zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.)

Napíšeš adresu, blahopřání, pozvánku a dopis. (Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
přídavná jména (měkká, tvrdá a přivlastňovací)

shoda přísudku s podmětem

adresa, blahopřání, pozvánka, dopis
Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.
Anglický jazyk
Odpoví na jednoduché otázky týkající se bydlení.
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu.
Popíše dům, byt, pokoj s použitím frází there is/are a předložek místa.
Popis města a jeho budov.
Osobnostní a sociální výchova.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Víš, proč a kdy slavíme státní svátky. (Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů.)

Pracuješ s mapou Evropy a světa. (Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí.)

A další průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin (19. století) - manufaktury a první stroje, národní obrození - úvod

státní svátky a významné dny

mapové značky, čtení z mapy, použití barev na mapách
práce s mapou ČR, Evropy a světa

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny.

Výchova demokratického občana, občanská společnost a škola - demokratické vztahy ve škole, škola jako model otevřeného partnerství.
Informační a komunikační technologie
Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita, Výchova v myšlení v Evropských a globálních souvislostech - možné téma prezentace) "kopírování textů a obrázků vkládání a základní úprava obrázků práce s více otevřenými dokumenty kopírování mezi internetem a textovým editorem základní typografická pravidla komplexní práce v textovém editoru pravidla tvorby referátu" Hravě žij zdravě. Kyberšikana.
Dělíš dvojciferným dělitelem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Počítáš se závorkami. Provádíš výpočty ve správném pořadí. (využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání)

Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel)
dělení dvojciferným dělitelem

principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a násobení pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení) význam a užití závorek výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez závorek

slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - dovednosti pro učení a studium.
Kultura ducha a těla
Při poslechu si všímáš změn v dynamice a tempu. (Rozpozná v proudu znějící hudby některé z určitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové i zřetelné harmonické změny.)

Cvičíš podle nákresu. (Cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení.)

Do výtvarného tvoření promítáš své životní zkušenosti. (Při tvorbě výtvarných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
výrazové hudební prostředky (dynamika, takt, tempo) a jejich změny

cvičení, popisy, povely

výtvarné vyjádření jako nositel obsahu, významu a sdělení
Mediální výchova, interpretace vztahu mediálního sdělení a reality - rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem.