10.12.2018 - 21.12.2018, 5.r.

18 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišíš druhy přídavných jmen a správně je píšeš. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu.)

Správně píšeš i/y v příčestí minulém. (zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.)

Vytvoříš reklamu. (rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
přídavná jména (měkká, tvrdá a přivlastňovací)

shoda přísudku s podmětem

tvorba reklamy

Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě.
Anglický jazyk
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se týká Vánoc, města a osob.
Rozumí jednoduchým poslechovým textům, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně.
Téma: Vánoce, město, popis osoby Výchova k občanství - porovnávání bydlení a života u nás a ve Velké Británii.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.)

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a současnosti. (Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.časová osa historie českého státu, vybrané události a osobnosti našich dějin - národní obrození, revoluční rok 1848

způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - společné dějiny.
Informační a komunikační technologie
Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. (Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj - kreativita, Výchova v myšlení v Evropských a globálních souvislostech - možné téma prezentace) Práce s více otevřenými dokumenty. Google dokument.
Sestrojíš rovnoběžky. (sestrojí rovnoběžky)

Čteš a sestavuješ jednoduché tabulky a diagramy. (čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
rovnoběžky a jejich sestrojení

čtení a sestavování tabulek a diagramů
Kultura ducha a těla
Orientuje se v základním vybavení kuchyně.

Připravíš jednoduchý pokrm. (Připraví samostatně jednoduchý pokrm.)

Dodržuje pořádek a čistotu pracovních ploch.

Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
základní vybavení kuchyně

příprava jednoduchého pokrmu

důvody a způsoby udržování čistoty pracovních ploch při přípravě pokrmů

základní pravidla stolování a společenského chování v praxi