10.9.2018 - 21.9.2018, 9.r.

20 . 8 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci


rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí

rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 1900- 1920
opakování vyjmenovaná slova
opakování větných členů


práce s fotografií, titulkem a perexem


Česká moderna a buřiči
test - diktát či doplňování vyjmenovaná slova


větné členy, shoda přísudku s podmětem

fake news, hoax, dezinformační weby, vlastní psaní


opakování terminologie, V. Dyk, A. Sova
Anglický jazyk
Opakování slovní zásoby a mluvnických jevů z 8. ročníku.
Rozumí jednoduchým a krátkým textům a vyhledá v nich požadované informace.
Vyhledá potřebné informace v textu, opakování předpřítomného času. Rozdělení žáků do skupin.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích.
Popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět.
Opakování učiva 8. ročníku
Téma: Ferien und Reisen
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům PT: Osobnostní a sociální výchova - Komunikace
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PT: Multikulturní výchova

opakování témat z minulých let, konverzace ve dvojicích
texty vztahující se k probíraným tématům
Město, Rodina, Popis postavy, denní režim, slovesa tří tříd, zvratná slovesa
Člověk a společnost
Opakování- Mezinárodní situace před 1. světovou válkou. -Sjednocení Německa a Itálie
-Rakousko-Uhersko (1867-1914)
-Předválečná společnost (Secese, Naturalismus, Expresionismus)
Uvede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů).
Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.
-Opakování podnebných pásů
-Ekosystémy planety Země
- mediální informace, jejich pravdivost, ověřování, porovnávání, reklama, příklady působení, výroba vlastní reklamy
(PT: Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - zpravodajství a reklama.)
Člověk a svět práce
Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. hotovostní a bezhotovostní platby
Matematicko fyzikální základ
opakování lineární rovnice

Určí podmínky lomených výrazů.


podmínky lomených výrazů
Svět přírody
Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny, pojmy užívá ve správných souvislostech.

Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.
chemická vazba, názvosloví jednoduchých sloučenin


v praxi významné alkany, alkeny, alkyny
Chemie 8 - str. 54-59
Estetická výchova
Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.
linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
hudební aktivity, zpěv s hudebním doprovodem
Využití výrazových možností linie, textury a tvaru ve vlastním výtvarném projevu. Využití vybrané kresebné techniky (perokresba, kresba dřívkem, tužkou...). Práce s kompozicí, kontrastem, rytmem.

Hudebně-dramatické etudy, artikulace, spojení hlasového projevu a gesta.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Košíková, doplňkové sporty.
Profilové předměty studijního zájmu
AMA/EMA

Řeší lineární rovnice.


lineární rovnice


opakování