10. 9. 2018 - 21. 9. 2018, 7.r.

16 . 7 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná jejich funkci.

tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro komunikační situaci.
opakování - lyrika, epika, drama, verš, rým, sloka, metafora, personifikace

Gramatická cvičení - Opakování - koncovky podstatných a přídavných jmen; koncovky přísudku; duálové tvary; velká písmena atd.


Opakování - větné členy, graf věty jednoduché


vrstvy národního jazyka, spisovná a nespisovná čeština, český jazyk hovorový a obecný, nářečí a nadnářeční útvary, důraz na psací písmo při psané komunikaci
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k tématům spojeným s popisem životních událostí.
Promluva na osvojené téma podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou.
Opakování učiva ze šestého ročníku.
Life stages.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně. Rozpoznávání známých slov, slovních spojení, jednoduchých vět a jejich významu. Německá výslovnost a pravopis.
Pozdravy a základní fráze.
Podstatná jména v 1. pádě.
Španělský jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům, které se týkají práce s textem.
- základní konverzační fráze, výslovnost, čtení jednoduchých textů Povídání o zemi a o jazyce jako takovém,
číslovky do 20
konverzace ve dvojici
ochutnávka potravin (spojené hodiny A i B)
Člověk a společnost
Porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti. vznik Franské a Byzantské říše

Arabský svět a Islám
Orientuje se na mapě asijského kontinentu. Asie - geografická členitost
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s prezentačním programem. přechody snímků základní efekty tvorba prezentace
Člověk a svět práce
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; je schopen poskytnout první pomoc při úrazu. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
pracovní pomůcky
první pomoc při drobných poraněních.
Matematicko fyzikální základ
Řeší lineární rovnice.
Odhaduje a vypočítá objem a povrch těles.
Využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objeme při řešení praktických problémů.
Lineární rovnice a jejich ekvivalentní úpravy.
Základní tělesa - pojmy, převody jednotek, výpočet povrchu krychle, kvádru.
Hustota látek, vztah mezi hmotností, hustotou a objemem - základy.
Svět přírody
Rozliší základní projevy a podmínky života.
Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti.
vývin, růst, výživa, rozmnožování, reakce na podněty, fotosyntéza
pohlavní a nepohlavní rozmnožování
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
intonování písní


linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
Hudebně-dramatické aktivity, artikulace, intonace, gesto.

Kresba - hledání výrazových možností linie, textury, kontrastu a jejich využití ve vlastní tvorbě.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče.
Průpravné míčové hry - přehazovaná, florbal, průpravná cvičení ve volejbale.
Pravidla míčových a jiných her.