10.9.2018 - 21.9.2018, 8.r.

16 . 7 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele ve světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.

Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami.

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché a v souvětí.
preromantismus, světový romantismus (Goethe, Poe, Hugo, Scott, Puškin aj.)práce s Pravidly českého pravopisuVJ, větné členy, souvětí, VH, VV, druhy VV, interpunkce v souvětí, grafické zobrazení souvětí

vyjmenovaná slova, i/y v koncovkách podst. jmen


opakování učiva ze 7. r.
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Vypráví jednoduchý příběh či událost.
- porozumění obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma daného textu)
- popis událostí za pomocí vět logicky řazených za sebou
popis plánů ve smysluplném navazujícím projevu
- opakování učiva ze sedmého ročníku
- město
- New York
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Informace o sobě, své rodině, kamarádech i spolužácích.
Popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět.
Opakování učiva 7. ročníku.
Téma: Ferien und Reisen
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života Opakování témat Mi familia, Mi amigo, Animales , Objetos en la clase - užití předložek místa a slovesa ESTAR.
Člověk a společnost
Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa mohou nastat a co je jejich příčinou.

Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství.

Ukáže na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje.

porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry.pravděpodobný vývoj světových regionů


světové hospodářstvírozložení surovinových a energetických zdrojů


krajina


Zaměření na oblast Asie Hravý zeměpis (str.34-49)
Člověk a svět práce
Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu.
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
pracovní pomůcky
první pomoc při drobných poraněních
Matematicko fyzikální základ
procvičuje: početní operace,
řeší slovní úlohy využívající přímou úměrnost, poměr, výpočty tlaku;

užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu;


rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
zkoumání pohybu různých těles ve svém okolí.
viz procvičovánídruhá mocnina a odmocnina (využití kalkulátoru, tabulek, znalost zpaměti do 20)

druhy pohybů,
relativita pojmů klid a pohyb, relativní rychlost
V pondělí 17.9. píšeme test, jehož obsahem bude:
-zlomek
-číselný výraz
-přímá úměrnost
- lineární rovnice
-poznatky o síle a výpočet momentu síly
-přehled fyz. veličin a jednotek
Svět přírody
Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost.

Objasní vliv jednotlivých sfér na vznik a trvání života.

Porovná působení vnitřních procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a lidskou společnost.

Rozlišuje důsledky vnitřních geologických dějů.
fyzickogeografická sféra


fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor

vnitřní procesy v přírodní sféře (procesy v litosféře - zemětřesení, sopečná činnost, tektonické procesy)

vnitřní síly utvářející zemský povrch
Učební materiály:
- poznámky a obrázky či pracovní listy z hodin
- Školní atlas světa
- Přírodopis 9 - str. 37-55, 60-61,
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
zpěv s hudebním doprovodemkombinace výtvarných technik, kresba, malba
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.
Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím.
košíková
doplňkové sporty
tělesná a duševní hygiena