10.9.2018 - 21.9.2018, 6.r.

25 . 8 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně třídí slovní druhy.

Používá správné tvary slov v písemném projevu
slovní druhy

Opakování - pravopisné jevy (např. koncovky podstatných, přídavných jmen, vyjmenovaná slova atd.)
- podstatná jména (mluvnické kategorie)

- stupňování přídavných jmen
Anglický jazyk
Reaguje na jednoduché písemné sdělení. Písemné odpovědi s použitím jednoduchých frází a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají prbíraných témat Rozřazení dětí do skupin.
Člověk a společnost
Charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu. charakteristika dějin

počátky vývoje člověka
Najde a určí na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií. orientace na mapě světa - světadíly, oceány...
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci s textovým editorem. Bezpečnost na internetu. Opakování zpracování textu v textovém editoru.
Člověk a svět práce
Dodržuje pravidla bezpečnosti práce
Rozlišuje základní nástroje
Bezpečnost práce
Nástroje a nářadí
Matematicko fyzikální základ
Znázorní záporná čísla na číselné ose
Provádí početní operace v oboru celých čísel
Orientuje se v základních fyzikálních veličinách charakterizující látky a tělesa.
Záporá čísla, číselná osa
Sčítání a odečítání celých čísel (hlavně záporných)
Slovní úlohy a praktické příklady se zápornými čísly
Úvod do oboru fyzika - fyzikální veličiny a charakteristiky látek a těles.
Svět přírody
Zhodnotí postavení Země ve vesmíru.

Srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy.

Zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů.

Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země.
poloha Země ve vesmíru

vlastnosti Země v porovnání s dalšími tělesy sluneční soustavy

základní pohyby Země


tvar Země
Vesmír
- vznik vesmíru, objevy, cesty do vesmíru
- hvězdy, planety, planetky, komety, meteoroidy
- Sluneční soustava - Slunce, planety, Země, Měsíc
- pohyby Země a jejich důsledky

Učební materiály: zápisky a pracovní listy či obrázky z hodin
Estetická výchova
Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách.

Dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.

Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.
Intonování písní.Vlastní a cizí vokální projev.


Linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality
Hudební aktivity (vícehlasný zpěv - "Ovocný song").


Zpěv populárních písní.


Kresba tužkou a stínování.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje ve vybíjené a zařazovaných doplňkových sportech.
pohybové hry, netradiční pohybové hrydoplňkové sporty, různé obměny vybíjené