24.9.2018 - 5.10.2018, 4.r.

19 . 2 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku. Používáš ve slovech správné koncovky. Správně píšeš slova se zvojenými souhláskami. (rozlišuje ve slově kořen, předponovou a příponovou část a koncovku)

Píšeš správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. (píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách)

Porovnáváš významy slov, rozlišíš slova jednoznačná, mnohoznačná, antonyma a synonyma. (porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová)

Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů)

Čteš s porozuměním. (čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas)
slovní druhy a jejich třídění

opakování - kořen, předpona, přípona
vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná

slova jednoznačná, mnohoznačná, antonyma, synonymadruhy a žánry dětské literatury
literatura umělecká a věcná, komiks

uvědomělé plynulé čtení uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků
tiché čtení s porozuměním
práce s textem
(posouzení pravdivosti resp. nepravdivosti daného tvrzení, vyhledání odpovědi na zadanou otázku, vybrání vhodného nadpisu, vystihnutí hlavní myšlenky, posouzení zda určená informace vyplývá nebo nevyplývá z textu...)

Anglický jazyk
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.

Vyplní osobní údaje do formuláře nebo dotazníku.
Popis skutečnosti se kterými se běžně setkává (předměty, zvířata, činnosti..), za použití slovních spojení a vět.

Doplňování informací číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní spojení), které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a činností které běžně vykonává.
Jednoduché pokyny, rozhovory ve dvojicích, doplňování osobních údajů do dotazníku. Slovní zásoba - věci ve třídě.
Člověk a jeho svět
Objevuješ a zjišťuješ propojenost prvků živé a neživé přírody. (objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody)

Vysvětlíš funkci ekosystémů. (zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů)

Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Respektuješ pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuješ poučeně v případě jejich závady.

Využíváš základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie.

Určíš polohu svého bydliště. (určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu)

Určíš světové strany. (určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě)

Vyčteš informace z mapy. (rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map a vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí)

Při vyhledávání informací na internetu používáš jednoduché a vhodné cesty.
živá a neživá přírodapřírodní společenstva - les, louka, rybníkčasová osa historie českého státu, od pravěku k příchodu Slovanů


pravidla práce s počítačem

ovládání počítače
popis součástí
orientace na klávesnici

poloha místa


určování světových stran
náčrt, plán, mapa
mapové značky, čtení z mapy, použití barev na mapáchpráce se školní www prezentací a dalšími prezentacemi

Dělíš se zbytkem. Pamětně sčítáš a odčítáš v oboru 0 - 1000. Násobíš jednociferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Počítáš se závorkami. Provádíš výpočty ve správném pořadí. (využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání)

Řešíš a tvoříš slovní úlohy. (řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel)

násobení jednociferného a dvojciferného čísla
dělení čísla dvojciferného jednociferným
dělení se zbytkem
pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 - 1000

principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a násobení pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel (sčítání, odčítání, násobení, dělení) význam a užití závorek výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez závorek

slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi


Kultura ducha a těla
Při výtvarném tvoření využíváš kresbu i malbu. (užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy)

Zapojuješ se do společného zpěvu. (zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti)

Udržuješ pořádek na pracovním místě. (udržuje pořádek na pracovním místě)

Reaguješ na smluvené povely a signály. (užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví)

Aktivně se účastníš rozcvičky. (zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením)

Provádíš jednoduché hudební improvizace. (provádí elementární hudební improvizace)
kresba a malba


pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost)
příprava práce, organizace pracovního místa


komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a signály)


příprava organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací a napínací cvičení


hra na jednoduché rytmické a melodické hudební nástroje, hudební improvizace